Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
612 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120TH
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa hữu cơ, ảnh hưởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử, ảnh hưởng của cấu tạo đến cơ chế,...
Ký hiệu xếp giá: 547.076 PH105TH
Cuốn sách gồm có 09 chương, tập hợp chủ yếu các dạng bài tập quan trọng của chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật hóa học và được cập nhật từ các tài liệu tham khảo xuất bản...
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-C
Phần 1: Đại cương Phần 2: Hydrocacbon Phần 3: Hợp chất hữu cơ có nhóm chức Phần 4: Gluxit - Protit - Polime - Tơ sợi Phần 5: Xác định công thức cấu tạo chất hữu cơ Phần 6: Câu hỏi giáo khoa tham khảo
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-C
Phần 1: Đại cương Phần 2: Các loại phản ứng hóa học hữu cơ Phần 3: Hidrocacbon Phần 4: Hợp chất hữu cơ đơn và đa chức Phần 5: Hợp chất hữu cơ và tạp chất Phần 6: Các loại câu hỏi lý thuyết cơ bản...
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-C
Chương 1: Rượu - Phenol - Amin Chương 2: Andehit - Axit - Este Chương 3: Lipit - Gluxit - Chất béo - Aminoaxit - Polime
Ký hiệu xếp giá: 547.028 Ho-C
Kỹ thuật an toàn thí nghiệm hóa hữu cơ Bài 1: Phản ứng sulfo hóa Bài 2: Phản ứng nitro hóa Bài 3: Phản ứng este hóa Bài 4: Phản ứng thủy phân dầu thực vật Bài 5: Phản ứng acetyl hóa amin tơm Bài 6:...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 TR120TH
Nội dung chính của quyển sách bao gồm: kỹ thuật thí nghiệm hữu cơ, các phản ứng tổng hợp hữu cơ, ba chuyên đề tổng hợp hữu cơ, phân tích các hợp chất hữu cơ.
Ký hiệu xếp giá: 547.2 Mo-C
Chương 1: Mở đầu về cấu trúc phân tử hữu cơ và hiệu ứng cấu trúc Chương 2: Một số khái niệm về phản ứng hữu cơ Chương 3: Phản ứng của Hyđrocacbon no và Hyđrocacbon thơm Chương 4: Phản ứng của...
Ký hiệu xếp giá: 547.002 Ph-H
Chương 1: Mở đầu về phức chất Chương 2: Các phương pháp xác định thành phần của phức chất Chương 3: Các phương pháp xác định hằng số bền, hệ số hấp thụ phân tử và diện tích của phức, nghiên cứu cơ...
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ph-H
Phần 1: Những kiến thức cơ sở Phần 2: Bài toán biến dạng tĩnh Phần 3: Bài toán động lực học Phần 4: Các bài toán phi tuyến và trường Phần 5: Ứng dụng thực hành Phương pháp phần tử hữu hạn
Đang xem: 827