Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
76 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 I14 2009
Trình bày những nội dung chính sau: giới thiệu sơ lược về kỳ thi TOEFL, giới thiệu các bài thi mẫu, trình bày phần ghi âm, cuối cùng là chú thích và đáp án của bài thi mẫu.
Ký hiệu xếp giá: 428.24076 J257i
This book contains material on all four IELTS subtests (reading, writing, listening and speaking) and there are units that cover the General Training Reading and Writing modules.
Ký hiệu xếp giá: 657.96 D726
Brief Contents: Introduction to International Accounting; Worldwide Accounting Diversity; International Harmonization of Financial Reporting; International Financial Reporting Standards; Comparative...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 H645
Brief Contents: Introduction and Overview; Country Difference; The global trade and investment Environment; The global monetery system; The strategy and structure of international business;...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 H645
This book includes: Introduction and Overview (Globalization); Country Differences; The Global Trade and Investment Environment; The Global Monetary System; The Strategy and Structure of...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 H645
This book includes: Part 1: Introduction and overview: Globalization Part 2: Country factors: National differences in political economy Part 3: The global trade and investment environment:...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 I_61
Brief Contents: The Nature of Inteernational Business; Cooperration among Nations; International Environmental Forces; The Oxganization Environment.
Ký hiệu xếp giá: 337 P9781
Brief contents: International economics is different Part one The theory of international trade; The basic theory using demand and supply; Why everybody trades: Comparative advantage and factor...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 D6551i 2018
Contents: Part one: environmental foundation: globalization and international linkages; the political, legal, and technological environment; ethics, social responsibility, and sustainability. Part...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 H688
This book includes: PART ONE: ENVIRONMENTAL FOUNDATION: Worldwide developments; The political, legal, and technological environment; Global competitiveness; Ethics and social responsibility. PART...
Đang xem: 2493