Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1615 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.412 V500A
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Lý thuyết: Đối tượng, chức năng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - LêNin, Sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế, Hàng hóa và tiền...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 K312T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và chức năng của môn kinh tế học chính trị học Mác - Lenin; Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng, phát triển kinh tế; Hàng hóa và...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 K312T/2
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Quan hệ sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 071 K312T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Hàng hóa và tiền tệ; Sản xuất giá trị thặng dư và tiền công dưới tư bản chủ nghĩa; Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
KINH TẾ TƯ BÀN CHỦ NGHĨA Chương 1: Đối tượng kinh tế chính trị Mác Lênin Chương 2: Sản xuất hàng hoá Quy luật giá trị và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản Chương 3: Tư bản giá trị thặng dư.. Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
Chương 1: Kinh tế chính trị Mác Lênin đối tượng phương pháp và chức năng Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội Chương 3: Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế tiến bộ xã hội Chương 4: Sự ra đời...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
Bài mở đầu: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin Bài 1: Sản xuất hàng hoá - khởi điểm ra đời của chủ nghĩa tư bản Bài 2: Sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
Bài 1: Thời kỳ quá độ lên CNXH không qua chế độ TBCN ở Việt Nam Bài 2: Sở hữu về TLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH Bài 3: Cơ cấu các thành phần kinh tế tronh TKQĐ lên CNXH Bài 4: CNH, HĐH nền kinh...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
Chương 1: Đối tượng phương pháp và chức năng của môn kinh tế học chính trị Mác - Lênin Chương 2: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng phát triển kinh tế Chương 3: Hàng hoá và tiên tệ Chương 4: Sản xuất...
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ki-T
Chương 10: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chương 11: Quan hệ sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ Quá độ lên CNXH ở Việtt Nam Chương 12: CNH , HĐH trong thời kỳ qúa ...
Đang xem: 367