Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1087 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.951 C118 2013
Trình bày các nghiên cứu, phân tích tình huống, qua đó cho thấy một số nước đang phát triển đã sử dụng ngành công nghiệp nhẹ như thế nào để tạo việc làm, và mang lại thịnh vượng. Cuốn sách đi sâu vào...
Ký hiệu xếp giá: 364.132 C1986M
Tài liệu này khảo sát tỉ mỉ nguyên mẫu các quá trình có khả năng xảy ra tham nhũng và các dấu hiệu cảnh báo sớm tương ứng, bằng cách xem xét tham nhũng từ quan điểm của người quản lý dự án và nhấn...
Ký hiệu xếp giá: 382.02 Da-T
Chương 1: Giới thiệu chung về đàm phán trong kinh doanh quốc tế; Chương 2: Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc, văn hóa tổ chức và tính cách cá nhân đến các mối quan hệ trong kinh doanh quốc tế; Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.049 P534G
Sách gồm 5 chương: tổng quan về Kinh doanh quốc tế; sự khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc gia; môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu; cChiến lược kinh doanh quốc tế; các phương thức thâm...
Ký hiệu xếp giá: 333.79 H523Đ
Nội dung cuốn sách bao gồm hai phần chính: những bài học từ hoạt động huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả ở Trung Quốc, Ấn Độ và Braxin; các nghiên cứu trường hợp về huy động tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 337 NG527T
Cuốn tài liệu chuyên khảo này được biên soạn dành cho sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về thương mại dịch vụ ở Việt Nam. Tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp kinh...
Ký hiệu xếp giá: 337.109 1 TK
Chương 1: Khái quát kinh doanh quốc tế; Chương 2: Ảnh hưởng của môi trường luật pháp, chính trị và kinh tế đối với việc kinh doanh; Chương 3: Doanh nghiệp đương đầu với môi trường văn hóa và con...
Ký hiệu xếp giá: 380.1 Vo-T
Mục lục Chương I: Thị trường và cơ chế thị trường CHương II: Thương mại trong nền kinh tế thị trường Chương III: Quản lý nhà nước đối với thương mại CHương IV: Doanh nghiệp thương mại với việc nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 Mar
Mục lục Chương I: Marketing qucố tế CHương II: Nghiên cứu qucố tế về thị tur7ờng Chương III: Lựa chọn thị trường nước ngoài CHương IV: Những cách thức káhc nhau để hiện diện ở nước ngoài Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 330.02 TK
Mục lục Chương mở đầu: Chu trình kinh tế và chu trình kinh tế tiền tệ Phần I: Trước hết cần phải sản xuất Phần II: Chu trình tiền tệ và cân bằng thu chi ngân sách Phần III: Sự vận động của nền kinh tế
Đang xem: 984