Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
97 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 742Hi-C
Phần đề bài, phần hướng dẫn và tham khảo Chương 1: Điểm Chương 2: Đường thẳng Chương 3: Mặt phẳng Chương 4: Bài toàn ví dụ Chương 5: Giao tuyến hai mặt thường dùng Chương 6: Bài toán về lượng Chương...
Ký hiệu xếp giá: 515Gi-T
Chủ đề: Hình học
Chương 1: Hình học Afin trong mặt p hẳng và trong không gian 3 chiều Chương 2: Hình học Afin Euclide trong mặt phẳng và trong không gian 3 chiều Chương 3: Hình học Afin thực Chương 4: Đường cong trên...
Ký hiệu xếp giá: 516Hi-H
Chủ đề: Hình học
Chương 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Chương 2: Quan hệ song song Chương 3: Quan hệ vuông góc Chương 4: Hình đa diện Chương 5: Hình tròn xoay
Ký hiệu xếp giá: 516Hi-H
Chủ đề: Hình học
Chương 1: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương 2: Vectơ trong không gian Chương 3: Mặt và đường trong không gian
Ký hiệu xếp giá: 516Hi-C
Chương 1: Bài tập về không gian Afin và hình học Afin Chương 2: Bài tập về không gian Ơclit và hình học Ơclit Chương 3: Bài tập về không gian xạ ảnh và hình học xạ ảnh Chương 4: Ôn tập
Ký hiệu xếp giá: 345.959 7Bo-S
Phần 1: Sự cần thiết và những quan điểm chỉ đạo xây dựng bộ luật hình sự mới Phần 2: Phần chung bộ luật hình sự Phần 3: Phần các tội phạm Phần 4: Bộ luật hình sự
Ký hiệu xếp giá: 516.307 6Le-T
Mục lục Chương I: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương II: Phương pháp tọa độ trong không ian Ôn tập Chương II:
Ký hiệu xếp giá: 006.68Qu-H
Chương 1: Những điểm mới trong Photoshop 7.0 Chương 2: Khảo sát vùng làm việc trong Photoshop 7.0 Chương 3: Nhập các ảnh vào Photoshop và ImageReady Chương 4: Làm việc với các mẫu trong Photoshop 7.0...
Đang xem: 1534