Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1381 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.312 4 J51
Contents: Why this book is important?; Emsuring an ROI on your rawards programs; The link between rewards and business objectives; Performance measures that motivate; Getting employee commitment with...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục Phần I: Khái niệm, nội dung của quản lý chiến lược nguồn nhân lực và quan hệ của nó trong thiết kế tổ chức Phần II: Lý luận thiết kế cơ cấu tổ chức và các nguyên lý cơ bản của nó Phần...
Ký hiệu xếp giá: 658.31 H6686
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quy trình tuyển dụng, những vấn đề tuyển dụng cơ bản, giữ chân người tài, duy trì nhân viên theo hướng thị trường, phát triển những nhân viên tài năng, các...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 5 W556
This book includes: Bob's meltdown; A question of character; What a star-What a jerk; When your star performer can't manage; Do something-He's about to snap; When salaries aren't secret.
Ký hiệu xếp giá: 658.4002 C9123
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: các khái niệm về nhóm làm việc, nền tảng cho sự thành công, thành lập nhóm, xuất phát đúng vị trí, những thách thức trong việc quản lý nhóm, hoạt động theo...
Ký hiệu xếp giá: 363.728 F4918
This book includes: Introduction; Institutional issues; Financial management and accouting for wastewater systems; Financing capital improvements; Determination of revenue requirements; Allocating...
Ký hiệu xếp giá: 658.4 Ng-D
Chương 1: Bản chất của lãnh đạo; Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng; Chương 3: Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng; Chương 4: Phẩm chất và kỷ năng lãnh đạo; Chương 5: Bản chất của...
Đang xem: 2170