Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1419 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.022 S947
Contents: Introduction; How to use this book; Charlie discovers that profit is king; Determine your current situation; Your profit chase starts with you; The 4 M’s of profit : management : money :...
Ký hiệu xếp giá: 658 TK
Chương 1: Gia đình Chương 2: Những ngày còn đi học Chương 3: Kinh nghiệm đầu tiên Chương 4: Những tay lão luyện về tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính Chương 5: Cốt lõi của việc quản lý Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 Ng-D
Phần 1: DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VỚI NHỮNG KINH NGHIỆM SX KINH DOANH Chương 1: DN vừa và nhỏ Chương 2: "Cây đời mãi mãi xanh tươi" Chương 3: Bí quyết thành công Chương 4: Biết tránh vết xe đổi Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658 NG527H
Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề về nghệ thuật lãnh đạo: bản chất của lãnh đạo; quyền lực và sự ảnh hưởng; hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng; phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo; bản...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Nh-D
Loại bài toán: 1. Vận tải 2. Phân công 3. Quy hoạch số nguyên 4. Pha cắt vật liệu 5. Kế hoạch sản xuất 6. Hàng tồn trữ 7. Mạng lưới đường 8. Tiến độ mạng 9. Quy hoạch động 10. Xác suất và quyết định...
Ký hiệu xếp giá: 658.4092 K765e
Cuốn sách giới thiệu mười cách để trở thành nhà quản lý 80/20: Nhà quản lý: điều tra, siêu kết nối, đòn bẩy, giải phóng, hướng dẫn, đi tìm ý nghĩa, nhiều thời gian, đơn giản hóa, lười biếng và chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.562 Qu-N
Chương 1: Thu thập và phân tích dữ liệu Chương 2: Chi phí và hiệu quả Chương 3: Kiểm tra chất lượng bằng thống kê Chương 4: Lấy mẫu chấp nhận Chương 5: Chất lượng thiết kế Chương 6: Đúng lúc Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.562 Qu-D
Chương 1: Thú vị thế nào khi nhình qua lăng kính QC Chương 2: Quá trình phát triển QC ở Nhật Bản Chương 3: Các thực hiện quản lý chất lượng Chương 4: Tấn công cũng như phòng thủ đều phụ thuộc trí...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 1 Qu-T
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn...
Ký hiệu xếp giá: 910.681 S795
This book covers hot new travel trends such as cruises, extreme tours, senior travel, international travel, and more. Contens: Pack Your Bags; The right Stuff; Meet the Homebased Travel Agent;...
Đang xem: 625