Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
60 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.122 Qu-L
Chương 1: Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh lạnh Chương 2: Vị thế địa - chính trị của 3 trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật bản) trong thế giới hiện nay Chương 3: Quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản (Mỹ...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 C1875_O
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: quản lý dự án trên một trang giấy là gì; tổng quan về dự án; 5 yếu tố của một dự án và quản lý dự án trên một trang giấy; 12 bước lập công cụ quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 G475
This book includes: Basics of Financial Statements; Understanding Ratios and Percentages; Four Types of Ratios; How to Perform a Ratio Analysis; How to Perform an Expense Analysis; How to Control...
Ký hiệu xếp giá: 808.06665 W932
Contents: fundamentals of business english; principles of procedure writing; writing letters and memos; writing successful proposals; writing reports; writing for e-mail; preparing powerful...
Ký hiệu xếp giá: 808.066 65 F853
This book is Written for Business people who prepare proposals (and for business people who evaluate them). If you are a consultant who owns your own business or who works for a firm of two or...
Đang xem: 1806