Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
570 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.607 6 L250KH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán vận tải; Phương pháp sơ đồ mạng.
Ký hiệu xếp giá: 519.607 6 L250KH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán vận tải.
Ký hiệu xếp giá: 711.029 597 Qu-T
1. Nguyên tắc chung 2. Chọn đất xây dựng đô thị và xác định dân số đô thị 3. Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng công cộng 4. Quy hoạch giao thông đối ngoại 5. Quy hoạch khu dân dụng 6. Quy hoạch...
Ký hiệu xếp giá: 711 Th-T
Chương 1: Đô thị và thiết kế Chương 2: Phạm vi và đặc trưng Chương 3: Nguồn gốc và lý luận Chương 4: Nhân tố và nguyên tắc Chương 5: Quá trình và kết quả Chương 6: Khai thác và quản lý Chương 7: Cảnh...
Ký hiệu xếp giá: 512.5 Tô-H
Chương 0: Mở đầu Chương 1: Thuật toán đơn hình Chương 2: Lý thuyết đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Tối ưu hóa rời rạc
Ký hiệu xếp giá: 519.6 NG527TH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Quy hoạch tuyến tính; Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; Quy hoạch nguyên tuyến tính; Trò chơi ma trận; Phương pháp sơ đồ mạng; Quy hoạch đa mục tiêu tuyến...
Ký hiệu xếp giá: 519.2 Bu-T
Mục lục Phần I: Xác suất thống kê Chương I: Khái niệm xác suất và đại lượng ngẫu nhiên CHương II: Hàm cảu đại lượng ngẫu nhiên và bổ sung một số phân phối Chương III: Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều...
Ký hiệu xếp giá: 711.7 P535g 2016
Cuốn sách trình bày các vấn đề chung về giao thông đô thị và mạng lưới đường phố; các nội dung cơ bản trong thiết kế hình học mà đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế mặt cắt ngang đường phố, bình đồ...
Ký hiệu xếp giá: 343.096 Lu-H
Chương 1: Khái niệm chung về luật hàng hải Chương 2: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa Chương 3: Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa Chương 4: trách nhiệm dân sự của chủ tàu Chương 5: Bình luận về tổn thất chung...
Đang xem: 734