Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1271 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Qu-S
Chương 1: Đại cương về quản trị nhân sự Chương 2: Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự và phân tích công việc Chương 3: Phân tích công việc theo các yếu tố thành phần và định mức lao động Chương 4: Tổ...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 L613Q
Trong cuốn sách này, các tác giả nghiên cứu về quản trị nhân viên bán hàng theo cách tiếp cận của quản trị nguồn nhân lực với các nội dung: phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tạo...
Ký hiệu xếp giá: 658.314 G6637N
Sách trình bày những quy tắc, ý tưởng đột phá và chiến lược khả thi để phát triển những nhà lãnh đạo, những tổ chức và đội nhóm tích cực; đồng thời phân tích kế hoạch hành động để giành phần thắng...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 M537
This book includes: The context of IHRM: context, culture and strategy; Identifying, Selecting and management the global workforce; Training, performance management, appraisal and compensation issues...
Ký hiệu xếp giá: 658 TK
Chương 1 :Những vấn đề cơ bản về Quản lý Chương 2 :Cách nhận biết và cách giải quyết Chương 3 : Những điều cần nhớ trong hướng dẫn chỉ đoạ cấp dưới Chương 4 : Tạo mối quan hệ tốt nơi làm việc Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.312 4 J51
Contents: Why this book is important?; Emsuring an ROI on your rawards programs; The link between rewards and business objectives; Performance measures that motivate; Getting employee commitment with...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục Phần I: Khái niệm, nội dung của quản lý chiến lược nguồn nhân lực và quan hệ của nó trong thiết kế tổ chức Phần II: Lý luận thiết kế cơ cấu tổ chức và các nguyên lý cơ bản của nó Phần...
Ký hiệu xếp giá: 658.31 H6686
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quy trình tuyển dụng, những vấn đề tuyển dụng cơ bản, giữ chân người tài, duy trì nhân viên theo hướng thị trường, phát triển những nhân viên tài năng, các...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 5 W556
This book includes: Bob's meltdown; A question of character; What a star-What a jerk; When your star performer can't manage; Do something-He's about to snap; When salaries aren't secret.
Đang xem: 387