Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2902 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465E475t
Contents: introduction to business English; analyzing the needs of the learners; activities and material.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465T917p
Contents: A new job; Organizations and roles; Quality; Money; Import-export; Travel; Career prospects; Time is money; The customer; Business online; Not for profit; Problem-solving.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465N312p 2
Contents: Communication; Careers; Employment; Import-Export; Marketing; Retail; Competition; Innovation; Money/Negotiation; Market research; Investment; Ethics.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465H8938p
Contents: Communication; Careers; Employment; Import-Export; Marketing; Retail; Competition; Innovation; Money/Negotiation; Market research; Investment; Ethics.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465N312p 3
Contents: Target markets; Triumph and disaster; Prioritizing; Globalization; Company culture; Supply and demand; Negotiations; Staying competitive; Intercational business; Human resources; Business...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465T917p 3
Contents: Target markets; Triumph and disaster; Prioritizing; Globalization; Company culture; Supply and demand; Negotiations; Staying competitive; Intercational business; Human resources; Business...
Ký hiệu xếp giá: 428.24024651A414t
Contents: The Office; Routime Tasks; Secretaries and The Company; Storing and Presenting Information; The Electronic Office; Meetings; Written Communication; Money Matters.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465F874y
1. Basic Factors in Business 2. Legal Forms Of Organization 3. Production 4. Factory Layout 5. Personnel 6. Marketing 7. Distribution 8. Promotion 9. Financial Statements 10. International Business...
Ký hiệu xếp giá: 428.3L655M
Nội dung cuốn sách bao quát nhiều đề tài, luyện nói tiếng Anh theo 3 cấp độ A, B, C, mỗi cấp độ có 60 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 428.658Ba-T
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới...
Đang xem: 1320