Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2739 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2 B853
Contents: Twenty 4-page units featuring key areas, such as Getting the Right Tone, Linking Ideas, Writing Quickly and Simply, Dealing with Difficult Issues and Editing the Language. Each unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.137 110 3 Writ
CONTENTS The author and series editor Foreword Introduction How to use this book 1. Composing 2. Communicating 3. Crafting 4. Improving 5. Evaluating Biliography Further reading
Ký hiệu xếp giá: 495.618 023 W300T
Nội dung của sách gồm có: đặc trưng của Email, cách viết, cách gửi Email, cách viết Email bằng tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 421 B259
The book includes contents: introducing yourself, arranging meeting, discussing travel plans, recommending, inviting, making inquiries, placing orders, responding to orders, making payment,...
Ký hiệu xếp giá: 421 B259
The book includes contents: thinking about writing, introducing, completing forms, thanking, requesting information, getting details, inviting and arranging to meet, making and changing arrangements,...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 Z53w 2005
Contents: Beginning to work, Giving and receiving gifts, Favorite place, An exceptional person, Trends and Fads, White lies, Explanations and Excuses, Problems and Challenges, Strange stories,...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Wh-N
TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION THE POWER OF WRITING POWER... Section One: Rules for Writing Section Two: Starting the Process Section Three: Drafting Section Four: revising and Editing Reference...
Ký hiệu xếp giá: 495.182402465 L69343 2002
Sách bổ trợ các kiến thức có liên quan đến công ty như: cơ cấu công ty, tổ chức hội nghị của công ty, từ ngữ có liên quan đến tổ chức mua bán.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 S2521a 2006
Nội dung sách "Viết tiếng Nhật dành cho người học trung và thượng cấp" gồm có: trả lời một cách dễ hiểu, giải thích ý kiến, cách viết báo cáo.
Ký hiệu xếp giá: 495.682 J359 1998
Sách (Viết luận tiếng nhật: tập 1) dạy cách viết bài luận từ nội dung đơn giản đến phức tạp.
Đang xem: 1596