Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2462 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 B853
There are 84 units and 6 business files. Each unit consists of: 1. language presentation through: sample sentences to show the language forms in use; an explanation of the language forms; a...
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách bao gồm 200 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T429-O
Sách tập hợp 500 mẫu câu tiếng Nhật theo các chủ điểm khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 425 NG527H
Nội dung sách gồm các phần: động từ - định nghĩa; các hình thức của một động từ, các loại động từ và các cấu trúc câu cơ bản; khái niệm về thời gian và thì của động từ, các thì và cách dùng các thì,...
Ký hiệu xếp giá: 425 NG527V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề về cấu trúc ngữ pháp Anh văn: từ loại, danh từ, mạo từ, đại từ, động từ, sử dụng các thì, mệnh đề, chuyển đổi về thì, cấu trúc song song ..., cách sử dụng căn bản,...
Đang xem: 393