Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2246 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 Cau
MỤC LỤC Chương 1: Đoạn câu Chương 2: Mệnh đề Chương 3: Câu Chương 4: Tổng quát về câu Đáp án Giải thích bài tập trắc nghiệm Sửa bài tập cổ điển
Ký hiệu xếp giá: 428.34 G341c
Contents: Getting Along with People; Attending School; Building Friendships; Dating; Sharing Common Interests; Participating in Social Events; Shopping; Using the Telephone; Going to the Doctor.
Ký hiệu xếp giá: 808.042076 L2718e
Exploring Writing emphasizes personalized learning. Powered by Connect Writing, students gain access to an adaptive personalized learning plan which helps them become more aware of what they already...
Ký hiệu xếp giá: 425 H7582
Analysing English Sentences continues in this tradition, offering a well-structured introduction to English syntax and contemporary syntactic theory which is supported throughout with learning aids...
Ký hiệu xếp giá: 428.24076 J257i
This book contains material on all four IELTS subtests (reading, writing, listening and speaking) and there are units that cover the General Training Reading and Writing modules.
Ký hiệu xếp giá: 428.3 M6364
Quyển sách trình bày những nội dung chính sau: giải thích từng kiểu câu hỏi trong 6 câu hỏi môn nói TOEFL iBT thế hệ mới, giới thiệu nhiều cách luyện câu và những cách diễn đạt cần thiết đối với...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 H991
Cuốn sách hướng dẫn thực hiện phần thi đọc hiểu trong bài thi TOEIC, bao gồm các điểm ngữ pháp, từ vựng, các bài đọc mẫu theo chủ đề khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 J779w
Contents: Different kinds of people; International travel; Phone calls; Food and drink; Correspondence; Accommodation; Money; Travelling around; problems; Attractions and activities; Communication...
Ký hiệu xếp giá: 428.2 Z53w 2005
Contents: Beginning to work, Giving and receiving gifts, Favorite place, An exceptional person, Trends and Fads, White lies, Explanations and Excuses, Problems and Challenges, Strange stories,...
Đang xem: 269