Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1399 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34H782
Sách dành cho sinh viên chuẩn bị tham gia kỳ thi TOEFL, bao gồm: Phân tích loại câu hỏi và chiến thuật làm bài thi để cung cấp cho sinh viên những thông tin chính về phần Nghe TOEFL cũng như các...
Ký hiệu xếp giá: 421.5No-T
1. Vocabulary 2. Fill in 3. Word association 4. First listening 5. Second Listening 6. Third listening 7. Comprehension question
Ký hiệu xếp giá: 428.3No - T
CONTENTS Unit 1: Apartment Problems Unit 2: The Magician Unit 3: Cencus Unit 4: Back in Town Unit 5: The Experiment Unit 6: Robots Unit 7: Job Outlook Unit 8: Drunk Driver Unit 9: Shoplifting Unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.3No - T
CONTENTS Unit 1: Apartment Problems Unit 2: The Magician Unit 3: Cencus Unit 4: Back in Town Unit 5: The Experiment Unit 6: Robots Unit 7: Job Outlook Unit 8: Drunk Driver Unit 9: Shoplifting Unit...
Ký hiệu xếp giá: 428.34B6321o
Contents: Environmental Studies; Psychology; Food Science; Visual Art; Life Science; Social Studies; Language and Communication; Technology; Marketing and Advertising; Education; Astronomy;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34P9532L
Contents: Part 1: Photograph Descriptions: Introduction, photos focusing on actions, photos focusing on Objects/ scenes/ settings, Questions & Responses; Part 2: Introduction, Questions Types; Part...
Ký hiệu xếp giá: 421.5Re-D
Phần 1: Dẫn nhập Phần 2: Kỹ năng nghe có ý thức Phần 3: Kỹ năng khẳng định mình Phần 4: Kỹ năng điều hòa xung đột
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6S612
Simply TOEIC: 5 practice tests is a set of 5 full-length practice examinations forr students aiming at a TOEIC score in the range of 505-800, which is equivalent tolevel B2 and early C1, as defined...
Ký hiệu xếp giá: 428.34C712
Collins Skills for TOEIC is a two book series (1 Listening/Reading; 2 Speaking/Writing) and focuses on helping learners handle the integrated skill aspect of the TOEIC test, where they are required...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Sta-L
Đang xem: 781