Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1202 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24S676s 1
This book includes subjects: Hello everybody; Meeting people; The world of work; Take it easy; Where do you live?; Can you speak English?; Then and now; How long ago?; Food you like!; Bigger and...
Ký hiệu xếp giá: 421ANA
Chapter 1 : An introduction to Discorse analysis Chapter 2: Conhesion in English Chapter 3 : Context and the role.. Chapter 4 : A Pragmatic approach to Discorse analysis Chapter 5: Speech Acts...
Ký hiệu xếp giá: 425.4076An
Chủ đề: Tiếng Anh
CONTENTS 1. An introduction to Morphology 2. Morphemes 3. Words 4. Four Processes of Word Formation 5. Morphophonemic Changes 6. Inflectional Paradigms BIBLIOGRAPHY EXERCISES DOCUMENTS APPENDIX
Ký hiệu xếp giá: 425An-S
Chapter 1 : An Introduction to Syntax. Chapter 2 : Word Classes and Some Properties of Sentences Structures. Chapter 3 : Phrase Structures Chapter 4 : Basic Clause Patterns. Chapter 5 : Sentence...
Ký hiệu xếp giá: 425R128a
Analysing English Sentences continues in this tradition, offering a well-structured introduction to English syntax and contemporary syntactic theory which is supported throughout with learning aids...
Ký hiệu xếp giá: 421An-E
1. Grammar and sentences. 2. Word classes. 3. Phrases 1 - noun Phrases. 4. Phrases 2 - verb Phrases. 5. Phrases 3 - AdjectivePhrases, adverb Phrases, Prepositional Phrases. 6. Clauses 1 - structure...
Ký hiệu xếp giá: 421An-E
1. Grammar and sentences. 2. Word classes. 3. Phrases 1 - noun Phrases. 4. Phrases 2 - verb Phrases. 5. Phrases 3 - AdjectivePhrases, adverb Phrases, Prepositional Phrases. 6. Clauses 1 - structure...
Ký hiệu xếp giá: 371.34215An - E
Chủ đề: Tiếng Anh
CONTENTS I. Grammar and sentences II. Word classes III. Phrases 1 - Noun phrases IV. Phrases 2 - Verb phrases V. Phrases 3 - Adjective phrases, adverb phrases, and Prepositional phrases VI....
Ký hiệu xếp giá: 428.3L100NG
Nội dung của sách gồm : đàm thoại cơ bản, đàm thoại trong sinh hoạt và nâng cao, nâng cao trình độ của người đọc. Tổng cộng có 70 bài, nhiều đề tài khác nhau, nội dung liên quan đến cuộc sống sinh...
Đang xem: 890