Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2887 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.001 NG527KH
Chủ đề: Quản trị học
Nội dung cuốn sách bao gồm : Khái niệm về quản trị và quản trị kinh doanh, sự phát triển của những lý thuyết quản trị kinh doanh, quyết định quản trị, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.
Ký hiệu xếp giá: 658 QU105TR
Chủ đề: Quản trị học
Nội dung sách gồm: quản trị và nhà quản trị; sự phát triển của tư tưởng quản trị; môi trường của tổ chức; hoạch địnhv à chiến lược; ra quyết định; tổ chức; quản trị nguồn nhân lực; động cơ thúc đẩy;...
Ký hiệu xếp giá: 658 NG527T 2006
Chủ đề: Quản trị học
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung của quản trị học; Các chức năng của quản trị; Các tình huống trong thực tế quản trị.
Ký hiệu xếp giá: 658.001 Qu-H
Chủ đề: Quản trị học
Phần thứ nhất : TỔNG QUAN QUẢN TRỊ Phần thứ hai : CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Phần thứ ba : CÂU HỎI ÔN TẬP
Ký hiệu xếp giá: 658.001 Qu-H
Chủ đề: Quản trị học
Phần thứ nhất : TỔNG QUAN QUẢN TRỊ Phần thứ hai : CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Phần thứ ba : CÂU HỎI ÔN TẬP
Ký hiệu xếp giá: 658.001 V500TR
Chủ đề: Quản trị học
Sách bao gồm các vấn đề chính sau: Quản trị và môi trương quản trị; Quản trị công việc và các tổ chức: hoạch dịnh, tổ chức, kiểm tra; Việc quản lý con người trong các tổ chức; Hoạch định, kiểm tra...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 Qu-H
Chủ đề: Quản trị học
Chương 1: Quản trị và quá trình phát triển của quản trị Chương 2: Nhà quản trị và môi trường của họ Chương 3: Quản trị trong môi trường toàn cầu Chương 4: Trách nhiện xã hội và đạo đức của quản trị...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 D211Q2014
Chủ đề: Quản trị học
Sách bao gồm các vấn đề chính sau: bản chất và khoa học của quản trị, sự phát triển các lý thuyết khoa học quản trị, các yếu tố môi trường tác động đến quản trị, quyết định trong quản trị, hoạch định...
Ký hiệu xếp giá: 658 L9759Q2014
Chủ đề: Quản trị học
Nội dung sách gồm 9 chương, từ những vấn đề chung của quản trị cho đến các chức năng cụ thể của nó, bao gồm: các khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức; sự phát triển của các lý...
Ký hiệu xếp giá: 658.001 V400PH
Chủ đề: Quản trị học
Cuốn sách trình bày nhũng nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị học; Công việc quản trị và nhà quản trị; Sự tiến triển của tư tưởng quản trị; Môi trường hoạt động của tổ chức; Văn hóa tổ chức; Ra...
Đang xem: 1479