Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2000 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531.1 Cơ-T
PHẦN THỨ NHẤT : TĨNH HỌC Chương 1: Hệ lực phẳng Chương 2: Hệ lực không gian PHẦN THỨ HAI : ĐỘNG HỌC Chương 3: Chuyển động của điểm Chương 4: Chuyển động đơn giản nhất của cố thể Chương 5: Phân và hợp...
Ký hiệu xếp giá: 531 Co-T
Phần 1: Phương pháp tiên đề. Phần 2: Các khái niệm cơ bản của cơ học lý thuyết cổ điển. Phần 3: Những tiên đề thừa trong cơ học lý thuyết. Phần 4: Mọi vật rắn đều có kích thuớc vô hạn, trong chuyển...
Ký hiệu xếp giá: 620.107 6 Co-D
Phần 1: LÝ THUYẾT TÍNH BỀN Chương 1: Các khái niệm và các quy định cơ bản Chương 2: Ứng suất và biến dạng Chương 3: Các trạng thái ứng suất của điểm trong mô hình thanh Chương 4: Chỉ tiêu bền Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.436 Ly-D
Chương 1: Sơ lược về độnh cơ đốt trong kiểu Pistonvà nguyên lý làm việc Chương 2: Môi chất công tác của chu trình thực tế Chương 3: Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong kiểu Piston Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 621.51 9 Ng-H
Mục lục Phần I: Cơ sở về những lý thuyết liên quan Phần II: Các phương pháp thực nghiệm
Ký hiệu xếp giá: 530.11 Q11r 1989
This book contains 7 chapters: introduction; derivation of special relativity; digression into tensor theory; the four-vector formulation of special relativity; applications of special relativity;...
Ký hiệu xếp giá: 530.11 S3813s 1990
This book contains 8 chapters: history of the development of relativity theory; physical and conceptual foundations of the theory of special relativity; tensors; formulation of relativity thepry in...
Ký hiệu xếp giá: 538.36 B6524e 15
This book presents a selection of papers, written by Nicolaas Bloembergen and his associates during the years 1946–1962, on the subjects of nuclear magnetic relaxation, paramagnetic relaxation and...
Ký hiệu xếp giá: 153.019 Th-T
1. Chuẩn bị một cuộc thuyết trình. 2. Chuẩn bị cá nhân. 3. Diễn đạt một bài thuyết trình. 4 Ứng xử với khán giả.
Ký hiệu xếp giá: 531 Co-H
1. Động học 2. Động lực học của chất điểm 3. Công suất và năng lượng trong hệ quy chiếu Galilée 4. Dao động tự do 5. Dao động cưỡng bức 6. Mặt phẳng pha 7. Thay đổi các hệ quy chiếu
Đang xem: 1804