Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1058 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 28 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1967 - là năm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ gay gắt. Tập này gồm 53 tài liệu, gồm: Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 3 bao gồm hai nội dung chính sau: - Các nghị quyết , chỉ thị , thông cáo, lời kêu gọi của BCH TW Đảng, ban Thường vụ TW, của các Xứ uỷ và các văn bản chỉ đạo của đ/c Nguyễn Ái Quốc - Nghị quyết...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 32 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1971 - năm mà cách mạng Việt Nam có những chuyển biến quan trọng. Tập này gồm 56 tài liệu, gồm: các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, thông báo, báo cáo,...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 5 bao gồm hai nội dung chính sau: Nghị quyết Đại hội lần I BCH TW, Tuyên ngôn đại hội; Bản dự thảo cương lĩnh của ĐCS Đông Dương ....
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 9 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW, Xứ uỷ, Các Khu uỷ, Thư, Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tài liệu của Xứ uỷ, Các Liên...
Ký hiệu xếp giá: 904.090 459 7TK
10 sự kiện nổi bật năm 2000; Tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2000; 1. Chính sách quyết định mới; 2. Chính trị; 3. Đảng Cộng sản Việt Nam; 4. Giáo dục - đào tạo; 5. Khoa học -công nghệ -...
Ký hiệu xếp giá: 911.09597N5767V
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính: Sự chia đặt các đơn vị hành chính (1802-2002); Biên niên những thay đổi địa danh và địa giới hành chính; Bảng tra những thay đổi.
Ký hiệu xếp giá: 810.09D561QU
Cuốn sách bao quát kiến thức về nền văn học Việt nam, từ văn học dân gian cho đến những tác giả hiện đại. Không chỉ dừng ở việc khảo cứu các giai đoạn, các tác giả và tác phẩm văn học, Dương Quảng...
Ký hiệu xếp giá: 915.970 4B566NG
Sách giới thiệu các địa điểm du lịch, giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.
Đang xem: 922