Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1069 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 10 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW, Xứ uỷ, Các Khu uỷ. Thư , Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tài liệu của Xứ uỷ, Các Khu...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 11 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1950- năm cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiến công và phản công. Tập này gồm 83 văn kiện.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 12 bao gồm hai nội dung chính sau: - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II , Văn kiện Hội nghị BCH TW lần I và lần II , các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri của BCH TW Đảng và lời kêu gọi...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 13 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1952, có 80 tài liệu gồm các Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW ; Trung ương Cục, Các Khu uỷ Thư , Bài nói...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 14 bao gồm hai nội dung chính sau: Các văn kiện của TW Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Quân uỷTW , TW Cục Miền Nam và các Liên khu uỷ,khu uỷ.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 15 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Báo cáo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hội nghị TW lần thứ 6...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 16 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, lần thứ 8. - Nghị quyết, Chỉ thị...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 17 bao gồm hai nội dung chính sau: Văn kiện Hội nghị TW lần thứ 9, lần thứ 10, lần thứ 11; Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Một số bài viết, bài phát biểu của...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 18 bao gồm những nội dung sau: - Văn kiện Hội nghị TW lần thứ 12, lần thứ 13, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư. Một số bài viết , bài phát biểu của Chủ tịch Hồ...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 19 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Báo cáo, Thông báo... của Trung ương; Một số bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Văn kiện của Xứ uỷ Nam Bộ, Liên khu uỷ IV...
Đang xem: 1027