Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1845 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.959 7 TK
Phần I: Từ kìm hãm đến tự do hóa và khủng hoảng tài chính Chương I: Từ kìm hãm đến tự do tài chính CHương II: Hội nhập tài chính Chương III: Tỷ giá chuẩn tiền tệ- thành công và thất bại Phần II: Đánh...
Ký hiệu xếp giá: 330.959 7 TK
Chương1: Đổi mới cơ chế chính sách và xây dựng các định hướng phát triển Chương2: Các giải pháp khơi dậy tiềm năng thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển Chươnh3: Đổi mới tổ chức quản lý doanh...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 L504D 2013
Trình bày luật doanh nghiệp 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung). Những quy định mới nhất về: đăng ký thành lập doanh nghiệp, quản lý tài chính, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và tháo gỡ khó khăn...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 V500H 2013
Cuốn sách trình bày những hướng dẫn mới nhất sữa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng, đăng ký doanh...
Ký hiệu xếp giá: 343.079 597 Lu-D
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt Nam; Chương 2: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; Chương 3: Địa vị pháp lý của hợp tác xã; Chương 4: Địa vị pháp lý của doanh...
Ký hiệu xếp giá: 343.079 597 Lu-K
Chương 1: Đại cương về luật kinh tế Chương 2: Doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam Chương 3: Hợp đồng kinh tế Chương 4: Những đảm bảo pháp lý trong hợp đồng kinh doanh Chương 5: Giải quyết tranh...
Ký hiệu xếp giá: 346.07 Lu-N
Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế Phần 2: Địa vị pháp lý của một số chủ thể chủ yếu của luật kinh tế Phần 3: Hợp đồng kinh tế Phần 4: Trọng tài kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 332.155 Mo-N
Chương 1: Tổng luận về tỉ giá hối đoái và chính sách tỉ giá hối đoái Chương 2: Thực trạng về việc hoạch định và thực hiện chính sách tỉ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế tại VN Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 346.59707 T7721N
Nội dung cuốn sách này gồm có: luật doanh nghiệp năm 2005; luật hợp tác xã năm 2003; luật cạnh tranh năm 2004; luật đầu tư năm 2005; luật thương mại năm 2005; bộ luật dân sự năm 2004; nghị quyết thi...
Ký hiệu xếp giá: 338.1095978 L6799p
Sách trình bày những vấn đề sau: cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp; thực trạng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ; phương hướng và...
Đang xem: 709