Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1773 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 345.59703 D584b 2021
Bình luận chuyên sâu về dấu hiệu cấu thành các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời nêu ra một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn áp dụng cần tiếp tục hoàn thiện.
Ký hiệu xếp giá: 344.597046 P535l 2021
Trình bày một số khía cạnh pháp lý về bồi thường thiệt hại môi trường trong một số nghiên cứu đã công bố; những vấn đề lý luận cơ bản của chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường; lý luận cơ bản về xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường; bồi thường thiệt hại môi trường...
Ký hiệu xếp giá: 362.107 D928g 2021
Trình bày về đối tượng, lịch sử nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và lý thuyết xã hội học tiếp cận nghiên cứu y tế, sức khỏe, bệnh tật ở cấp độ vi mô và vĩ mô; mối quan hệ của y tế, sức khỏe, bệnh tật với các vấn đề xã hội; hệ thống y tế tại Việt Nam và quá trình xã hội hóa y tế, hướng tới bảo...
Ký hiệu xếp giá: 332.6019 M791
Nhấn mạnh những xu hướng hành vi nguy hiểm và những sai lầm tâm lý phổ biến mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp gặp phải; cách để nhận ra các bẫy tâm trí này đồng thời tìm ra những nguyên lý của tâm lý học ẩn sâu trong các sai lầm đó.
Ký hiệu xếp giá: 335.411071 G434t 2021
Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương.
Ký hiệu xếp giá: 335.4120711 G434t 2021
Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở...
Ký hiệu xếp giá: 335.43460711 G434t 2021
Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn...
Ký hiệu xếp giá: 335.43460711 G434t 2021
Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn...
Ký hiệu xếp giá: 332.42 V678
Trình bày về các hình thái tiền tệ; lý giải nguồn gốc, sự phát triển, chức năng, tiềm năng... của tiền ảo, đồng thời phân tích về những thách thức của tiền ảo đối với trật tự kinh tế toàn cầu - những nơi bitcoin và blockchain đang hiện hữu từ những quốc gia nghèo khó châu Phi tới lãnh địa công nghệ...
Ký hiệu xếp giá: 335.43461071 G434t 2021
Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa...
Đang xem: 5740