Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
175 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 572Ho-H
Chủ đề: Hoá sinh học
Chương 1: PROTEIN Chương 2: AXIT NUCLEIC Chương 3: XACARIT Chương 4: LIPIT Chương 5: VITAMIN Chương 6: ENZIM Chương 7: HOOCMON Chương 8: Khái niệm chung về sự TĐC và TĐ năng lượng Chương 9: Trao đổi...
Ký hiệu xếp giá: 572PH104TH
Chủ đề: Hoá sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: Protein; Axit nucleic; Xacarit; Lipit; Vitamin; Enzim; Hoocmon; khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng; trao đổi Xacarit; trao đổi Lipit; trao đổi...
Ký hiệu xếp giá: 572Ho-H
PHẦN I: LÝ THUYẾT Chương 1: PROTEIN Chương 2: AXIT NUCLEIC Chương 3: GLUXIT Chương 4: LIPIT Chương 5: VITAMIN Chương 6: ENZIM Chương 7: HOOCMON Chương 8: Đại cương về sự TĐC và TĐ năng lượng trong cơ...
Ký hiệu xếp giá: 572.028Ph-C
Chủ đề: Sinh hóa học
Mục lục CHương I: Protein Chương II: axit nucleic Chương III: Xacrit Chương IV: Lipit CHương V: Vitamin Chương VI: Enzim Chương VII: Hoocmon Chương VIII: Khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao...
Ký hiệu xếp giá: 612.015H401S
Cuốn sách này bao gồm 15 chương với hai nội dung chính là: Hóa sinh cấu trúc: giới thiệu cấu trúc, tính chất và chức năng các thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào; Hóa sinh chuyển hóa: giới thiệu...
Ký hiệu xếp giá: 612.015TR120TH
Trong phần 2 này, sách giới thiệu về chuyển hóa của glucid, lipid, protein và acid amin, hemoglobin, acid nucleic cũng như sự liên quan và điều hòa chuyển hóa của các chất. Phần 2 này cũng đề cập đến...
Ký hiệu xếp giá: 612.015H401S
Nội dung cuốn sách gồm có: các chất xúc tác sinh vật học, cấu tạo, chuyển hóa các chất, sinh hóa cơ quan và các dịch, một số bệnh học liên quan, thực hành.
Ký hiệu xếp giá: 612.015V500TH
Chủ đề: Hoá sinh học; Y học
Nội dung cuốn sách giới thiệu về sinh học tổng hợp Ige và sự điều hòa sinh tổng hợp, cơ sở phân tử của sự hoạt động các tế bào tham gia phản ứng miễn dịch dị ứng, sự tổng hợp và phóng thích histamin...
Ký hiệu xếp giá: 612.015T1118h
Phần Cấu tạo và chuyển hóa chất trình bày về cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản trong cơ thể sống, các quá trình chuyển hóa và điều hòa chuyển hóa chất trong cơ thể sống. Phần...
Ký hiệu xếp giá: 612.015NG527NGH
Nội dung sách gồm ba phần: cấu tạo chất, chuyển hóa chất, hóa sinh mô và cơ quan. Phần cấu tạo chất trình bày về cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất hóa học cơ bản cấu tạo nên cơ thể sống như...
Đang xem: 1218