Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2767 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597Ch-N
Phần 1: Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách công nghiệp của Nhật Bản trong thời kỳ công nghiệp hóa sau chiến tranh thế giới thứ 2 Phần 2: Quá trình công nghiệp hóa và chính sách công...
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597Ti-N
1. Doanh nghiệp thương mại nhà nước : Những vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm các nước 2. Doanh nghiệp thương mại nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 3. Doanh nghiệp thương...
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597Lu-N
Phần 1: NỘI DUNG CƠ BẢN LUẬT DOANH NGHIỆP 1. Những quy định chung về luật doanh nghiệp 2. Thành lập và đăng ký kinh doanh 3. Công ty TNHH 4. Công ty cổ phần 5. Công ty hợp danh 6. Doanh nghiệp tư...
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597Lu-N
1. Những quy định chung về luật doanh nghiệp 2. Thành lập và đăng ký kinh doanh 3. Công ty TNHH 4. Công ty cổ phần 5. Công ty hợp danh 6. Doanh nghiệp tư nhân 7. Tổ chức lại, giải thể, phá sản 8....
Ký hiệu xếp giá: 346.59707L9268 2008
Nội dung cuốn sách trình bày dưới hình thức song ngữ Anh - Việt 4 bộ luật : Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội được Quốc hội Khóa XI , kỳ họp thứ 8 ( từ ngày...
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597Lu-N
Chương 1: Đại cương về Luật doanh nghiệp Chương 2: Nhà kinh doanh Chương 3: Tài sản doanh nghiệp Chương 4: Doanh nghiệp nhà nước Chương 5: Hợp tác xã Chương 6: Công ty Chương 7: Doanh nghiệp tư nhân...
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597Tr-H
Mục lục Chương I: Những quy định nhà nước Chương II: thành lập mới và đăng lý kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Chương III: Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước Chương IV: tổ chức quản lý công ty...
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597Lu-N
1. Lệnh công bố 2. Luật sửa đổi một số điều của luật doanh nghiệp tư nhân 3. Luậ doanh nghiệp tư nhân
Đang xem: 521