Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
166 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.67Internet
Phần 1: Nhập môn mạng nternet / Intranet Phần 2: Sử dụng các dịch vụ thông tin WWW, Email, FTP Phần 3: Tìm kiếm thông tin trên Web Phần 4: Soạn thảo trang Web Phần 5: Thiết lập và quản trị các...
Ký hiệu xếp giá: 004.678internet
PHẦN 1 : TÌM HIỂU INTERNET Chương 1 : Giới thiệu về Internet Chương 2 : Nguyên lý hoạt động trên Internet PHẦN 2 : KHAI THÁC CÁC THÔNG TIN MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET Chương 1 : Văn hóa và nghệ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 004.678H687
Chapter 1: Getting Started -- Chapter 2: JavaScript for Embedded C and C++ Programmers -- Chapter 3: Networking -- Chapter 4: Bluetooth Low Energy (BLE) -- Chapter 5: Files and Data -- Chapter 6:...
Ký hiệu xếp giá: 004.678M432
Contents: Getting Started: Software and Hardware Needed -- Overview of IoT and IIoT -- Using Machine Learning with IoT and IIoT in Python -- Using Machine Learning and IoT in Telecom, Energy, and...
Ký hiệu xếp giá: 658.8K874k 2019
Giới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler, bao gồm các nội dung: Xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và...
Ký hiệu xếp giá: 005.36Gi-A
CHƯƠNG 1: Tổng quan về Internet CHƯƠNG 2: Web và mô hình Client - Server CHƯƠNG 3: Ngôn ngữ định dạng HTML CHƯƠNG 4: Ngôn ngữ kịch bản VBScript CHƯƠNG 5: Ngôn ngữ kịch bản JavaScript CHƯƠNG 6: Các...
Ký hiệu xếp giá: 004.16H537
Contents: Data Communication and Linux TCP/IP; TCP/IP in Embedded Systems; Linux Network Interface Drivers; Linux Sockets; The Linux TCP/IP Stack; Socket Buffers and Linux Memory Allocation; Sending...
Ký hiệu xếp giá: 658.8M1567m 2001
Management and Marketing is a language practice book for students of English working in these areas or currently studying them before embarking on a career in business. Contents: management;...
Đang xem: 1070