Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1073 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.61C5141 2007
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Các sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Chế độ khấu hao tài sản cố định.
Ký hiệu xếp giá: 657.610 71Đ455TH
Kế toán hành chính sự nghiệp là một trong ba môn học thuộc hệ thống kế toán quốc gia, có chức năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị hành...
Ký hiệu xếp giá: 657.61V400V
Cuốn sách bao gồm 6 chương: Chương 1: Tổ chức kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Chương 2: Kế toán các loại tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Chương 3: Kế toán các khoản thanh...
Ký hiệu xếp giá: 657.61K250T
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổ chức kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tài sản; Kế toán nguồn kinh phí và vốn; Kế toán các khoản thu chi; Kế toán thanh toán;...
Ký hiệu xếp giá: 657.029 597Ke-N
Phần 1: Hệ thống tài khoản - hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp Phần 2: Nội dung và và phương pháp lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp Phần 3: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự...
Ký hiệu xếp giá: 657.61V400V
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Tóm tắt lý thuyết: tổ chức công tác kế toán, kế toán tài sản, kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị HCSN; kế toán nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu,...
Ký hiệu xếp giá: 657.029 597Ke-N
Chương 1: Nhiệm vụ và tổ chức kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền; Chương 3: Hạch toán vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa; Chương 4: Hạch toán tài sản cố định; ...
Ký hiệu xếp giá: 346.063Ng-Tr
Mục Lục 1. Nghị định số 7-Cp ngày 29/1/1999 của chính phủ ban hành quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân 2. Thông tư số 22/TC/CĐKT ngày 19/3/1994 của bộ tài chính hướng dẫn thực...
Ký hiệu xếp giá: 346.063Nh-T
Chương 1: Quy định về kiểm toán độc lập Chương 2: Quy định về kiểm toán nhà nước Chương 3: Quy định về kiểm toán nội bộ Chương 4: Quy định về chuẩn mực kiểm toán Chương 5: Xử lý vi phạm hành chính
Ký hiệu xếp giá: 657.91TK
Mục lục i. CHuẩn mực chung II. Tài sản cố định hữu hình III. Tài sản cố định vô hình IV: Thuê tài sản V: Hàng tồn kho VI: Bất động sản đầu tư VII: kế toán các khoản đầu tư vào cho công ty IX: Thông...
Đang xem: 1097