Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
308 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434.2
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 3 trình bày: kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; kế toán thuế; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434 2016
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 7 NG527Q 2012
Giáo trình giới thiệu tổng quan về kiểm toán tài chính, cụ thể trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu, các quy trình, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán.... Đồng thời trình bày về kiểm toán các chu...
Ký hiệu xếp giá: 339.071 Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: khái quát về kinh tế học và kinh tế vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cầu và chính sách tài khóa; tiền tệ và chính sách tiền tệ; tổng cung và...
Ký hiệu xếp giá: 332.01 D561Đ
Cuốn sách này trình bày các vấn đề sau: những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm, tín dụng, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, cân đối tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 332.401 071 NG527H
Sách bao gồm những nội dung chính sau: Đại cương về tài chính và tiền tệ; Tổng quan về hệ thống tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Các tổ chức tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 332.071 Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; tài chính trung gian; tài chính quốc tế; thị trường tài chính; cân đối tài...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 PH105Đ
Sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích, đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 PH104QU
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau:quản lý tài sản cố định; quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động; các báo cáo tài chính chủ yếu; quản lý tín dụng thương mại; quản lý nguồn vốn...
Đang xem: 631