Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
937 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24H1534fi 2004
Contents: The sexes; Compulsion; Talents; Appearances; Foreign parts; The mind; Free time; Media; Around us; Innovation; Communication; Society.
Ký hiệu xếp giá: 005.730711G434t 2018
Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kỹ thuật thiết kế giải thuật, cấu trúc dữ liệu mảng, cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách, danh sách liên kết (linked list), cấu trúc cây (tree), cấu trúc dữ...
Ký hiệu xếp giá: 335.007 1GI108TR
Cuốn sách này trình bày những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, từ vị trí, đối tượng phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học đến vấn đề bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Ký hiệu xếp giá: 550L9759g 2015
Trình bày những kiến thức cơ bản về trái đất trong không gian: Cấu trúc và thành phần trái đất; Địa hình và cảnh quan trái đất, thạch quyển và hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh của vỏ thạch...
Ký hiệu xếp giá: 005.133D561K
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: tổng quan về thiết kế hệ thống, ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, khái quát về UML, mô hình hóa Use case, mô hình đối tượng, mô hình hóa động.
Ký hiệu xếp giá: 001.42V986g 2018
Trình bày khái niệm, đặc điểm và phương pháp thực hiện nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập và xử lý thông tin. Trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề...
Ký hiệu xếp giá: 001.42V500C 2007
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Khoa học; đại cương về nghiên cứu khoa học; trình tự logic của nghiên cứu khoa học; thu thập và xử lý thông tin; trình bày luận điểm khoa học; tổ...
Ký hiệu xếp giá: 428.24L156
Contents: Unit 1: Making contact Unit 2: Making arrangements Unit 3: Asking for information Unit 4: Making decision Unit 5: Revision Unit 6: The working world Unit 7: A business trip abroad Unit 8:...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076P3385h 1
Contents: Pampered pets: love me? Love my dog?; Silly sports: can you really call this a sport; Modern Marriage: until death do us part; Shopping: the new drug of choice; Las Vegas: sin city;...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076P3385h 3
Contents: The cruelty of stragers: who can you trust; Crime and punishment: Justice for all; Fertility noe: babies by design; Gambling: wanna' bet; The disabled: handicapped? not us; Marriage: why...
Đang xem: 1431