Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1174 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 337.109 1TK
Chương 1: Khái quát kinh doanh quốc tế; Chương 2: Ảnh hưởng của môi trường luật pháp, chính trị và kinh tế đối với việc kinh doanh; Chương 3: Doanh nghiệp đương đầu với môi trường văn hóa và con...
Ký hiệu xếp giá: 380.1Vo-T
Mục lục Chương I: Thị trường và cơ chế thị trường CHương II: Thương mại trong nền kinh tế thị trường Chương III: Quản lý nhà nước đối với thương mại CHương IV: Doanh nghiệp thương mại với việc nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 658.848Mar
Mục lục Chương I: Marketing qucố tế CHương II: Nghiên cứu qucố tế về thị tur7ờng Chương III: Lựa chọn thị trường nước ngoài CHương IV: Những cách thức káhc nhau để hiện diện ở nước ngoài Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 330.02TK
Mục lục Chương mở đầu: Chu trình kinh tế và chu trình kinh tế tiền tệ Phần I: Trước hết cần phải sản xuất Phần II: Chu trình tiền tệ và cân bằng thu chi ngân sách Phần III: Sự vận động của nền kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 658.409 1Qu-T
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn...
Ký hiệu xếp giá: 337Vo-T
Mục lục Chương I: CƠ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế Chương II: Đặc điểm của kinh tế thế giới Chương III: Liên kết kinh doanh qucố tế Chương IV: Hiệp hội các nước đông nam á Chương...
Ký hiệu xếp giá: 339.551O-200D
Cuốn sách cung cấp một bức tranh toàn cảnh về một hiện tượng kinh tế của Thế kỷ 21, sự phát triển của Trung Quốc tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả những nước phát triển cũng như...
Ký hiệu xếp giá: 330.03957U28
Từ điển giải thích khoảng 400 thuật ngữ về lĩnh vực kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 330.03957Y514
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về kinh tế bằng tiếng Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 650.12CH120D
Cuốn sách này tập hợp và phân tích những kinh nghiệm thực tiễn của các nhà doanh nghiệp, cũng như những nhà quản lý lớn trên thế giới. Sách cung cấp những kiến thức bổ ích trong việc thành lập, quản...
Đang xem: 923