Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2075 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 666 Đa-S
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Các hệ keo sét - nước Chương 3: Một số đặc điểm của lưu biến học Chương 4: Thể nhão dẻo của hệ sét - nước Chương 5: Biến đổi trong quá trình gia nhiệt Chương 6: Sự tạo...
Ký hiệu xếp giá: 668.6 Ng-T
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-H
PHẦN I: LÝ THUYẾT Chương 1: PROTEIN Chương 2: AXIT NUCLEIC Chương 3: GLUXIT Chương 4: LIPIT Chương 5: VITAMIN Chương 6: ENZIM Chương 7: HOOCMON Chương 8: Đại cương về sự TĐC và TĐ năng lượng trong cơ...
Ký hiệu xếp giá: 630.415 97 Đa-T
Mục lục Phần I: Đặt vấn đề Chương I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu khaóng sét Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Phần II: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Chương III: Khoáng sét trong nhóm...
Ký hiệu xếp giá: 631.395 97 Ma-V
Chương 1: Tổng quan về sấy hạt Chương 2: Sơ lược vế lý thuyết sấy hạt Chương 3: Máy sấy tĩnh vỉ ngang Chương 4: Máy sấy nhiệt độ thấp Chương 5: Máy sấy loại "SRR" Chương 6: Các loại máy sấy hạt khác...
Ký hiệu xếp giá: 633.855 97 Vu-L
Mục lục Phần thứ nhất Một số kỹ thuật cơ bản ứng dụng trong nghiên cứu và sản xuất tinh dầu Chương I: Những vấn đề cần quan tâm trong trồng trọt, khai thác và thu hái cây tinh dầu Chương II: Kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 630 Le-H
Mục lục Phần I: Tổng luận và tóm tắt Phần II: Nhìn lại khu vực nông thôn và nông nghiệp Việt nam Phần III: Chiến lược phát triển đồng bộ và liên kết Phần IV: Nông nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 630.1 No-T
Phần 1: hệ sinh thái nông nghiệp Phần 2: Các nền sản xuất nông nghiệp Phần 3: Các nhu cầu cơ bản và các hoạt động để thỏa mãn các nhu cầu của con người Phần 4: Nông nghiệp - Tài nguyên và môi trường...
Đang xem: 523