Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
996 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 510.2855369D6741
THIS BOOK INCLUDES: GETTING ACQUAINTED; BASIC CONCEPTS; LISTS; TWO-DIMENSIONAL GRAPHICS; THREE -DIMENSIONAL GRAPHICS; EQUATIONS; ALGEBRA AND TRIGONOMETRY; DIFFERENTIAL CALCULUS; INTEGRAL CACULUS;...
Ký hiệu xếp giá: 005.8R6595
Table of contents: Part I: development techniques: encryption, role-based authorization, code-access security, ASP.NET authentication, securing web applications - Part II: ensuring hack-resistant...
Ký hiệu xếp giá: 005.756T2383
Brief contents: SQL concepts; relational database development; SQL Queries; Data security; SQL and programming; SQL and XML; database tuning overview.
Ký hiệu xếp giá: 005.133M67824
Brief contents: introduction; general principles; formatting conventions; naming conventions; documentation conventions; programming principles; programming conventions; packaging conventions.
Ký hiệu xếp giá: 005.133D325
This book includes: introduction to computers, the internet and visual C++; dive into Visual C++ 2008 express; introduction to Visual C++ programming; introduction to classes and objects; control...
Ký hiệu xếp giá: 005.1C5511
This book includes: PART 1: A PRACTICAL APPROACH TO VISUAL PROGRAMMING SOLUTIONS: Programming is an activity open to everybody; What is meant by programming in the large?; Intelligent human...
Ký hiệu xếp giá: 005.1Di-C
Contents PART 1 A PRACTICAL APPROACH TO VISUAL PROGRAMMING SOLUTIONS Chapter 1. Programming is an activity open to everybody Chapter 2. What is meant by programming in the large? Chapter 3....
Ký hiệu xếp giá: 428.13L655M
Nội dung sách gồm có 44 bài học phát âm dành cho học viên trình độ tiền trung cấp, 40 bài học phát âm dành cho học viên trình độ trung cấp, 21 bài học về trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu.
Ký hiệu xếp giá: 425B102T
Nội dung sách gồm: cấu trúc và văn phạm tiếng Anh, 600 câu luyện tập cấu trúc câu, 600 câu luyện tập văn phạm.
Đang xem: 246