Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
109 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K400T
Brief contents: Understanding Marketing Management, Analyzing Marketing Opportunities, Developing Market Strategies, Shaping the Market Offering, Managing and Delivering Marketing Programs.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K87
This book includes: Understanding Marketing Management; Analyzing Marketing opportunities; Developing Market Strategies; Shaping the Market Offering; Managing and Delivering Marketing Programs.
Ký hiệu xếp giá: 332.17 TR312QU
Nội dung của quyển sách bao gồm: Marketing trong kinh doanh ngân hàng, khách hàng của ngân hàng, chiến lược marketing của ngân hàng, nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, quản lý và phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M100QU
Chủ đề: Marketing
Quyển sách này bao gồm các nội dung chính sau: tổng quan marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới, phương thức thâm nhập thị trường thế giới, chiến lược sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 M3457
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan marketing quốc tế; Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới; Phương thức thâm nhập thị trường thế giới; Chiến lược sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 Mar
Mục lục Chương I: Marketing qucố tế CHương II: Nghiên cứu qucố tế về thị tur7ờng Chương III: Lựa chọn thị trường nước ngoài CHương IV: Những cách thức káhc nhau để hiện diện ở nước ngoài Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Phần I: Giá trị của thất bại Phần II: Thất bại trong hoạch định marketing Phần III: Công cụ marketing
Ký hiệu xếp giá: 658.848 Đ450H
Nội dung của cuốn sách này bao gồm: marketing và doanh nghiệp, marketing xuất nhập khẩu, nghiên cứu marketing, bài học thực tiễn về marketing và thuật ngữ marketing.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 A735
Chủ đề: Marketing
The new edition is an even more effective text than its predecessors: it is complete, easy to manage, and explains how marketing affects the big picture in business and influences specific company...
Đang xem: 1200