Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1373 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 571.95 Do-T
Chương 1: Tổng quan về độc học môi trường Chương 2: Độc học môi trường đất, trầm tích Chương 3: Độc học môi trường nước Chương 4: Độc học môi trường không khí Chương 5: Độc chất kim loại nặng Chương...
Ký hiệu xếp giá: 615.9 L250H
Quyển sách trình bày những phần chính sau: tổng quan về độc học môi trường; Độc học môi trường đất, trầm tích; Độc học môi trường nước; Độc học môi trường không khí; Độc chất kim loại nặng; Độc tố...
Ký hiệu xếp giá: 628 W7249e 2005
Contents: PART ONE : ATMOSRHERE: Our planet earth; Ecosystems and biodiversity; Atmosphere; Greenhouse effect and global warming; PART TWO: WATER: The hydrologic cycle; Oceans and fisheries; ...
Ký hiệu xếp giá: 363.7 C9737
This book includes: principles for understanding our environment; people in the environment; understanding and managing living systems; physical resources and environment systems; issuse and policy.
Ký hiệu xếp giá: 615.902 E6191 2
The book includes contents: Risk assessment; Human health risk; Effluent toxicity; Bioaccumulation of chemicals; Biodegradation and bioremediation; Biological effects monitoring; Laboratory tests and...
Ký hiệu xếp giá: 620.8 H407TR 2013
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học bảo hộ lao động, luật pháp chế độ chính sách bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong lao động và sản xuất, cấp cứu tai nạn lao...
Ký hiệu xếp giá: 363.707 1 GI_108TR
Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quản lý môi trường trong xây dựng; ô nhiễm môi...
Ký hiệu xếp giá: 628.07 T115V
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí, ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước, ô nhiếm đất và...
Ký hiệu xếp giá: 628.3 J400H
Nội dung chính của sách gồm có: quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải; các nguồn nước thải công nghiệp và chiến lược xử lý; quá trình bùn hoạt tính; mô hình hóa các...
Ký hiệu xếp giá: 628.5 N5768g 2014
Nội dung của giáo trình bao gồm: cơ sở của hóa phân tích môi trường; cân bằng hóa học; xử lý số liệu phân tích; phương pháp phân tích trọng lượng; chuẩn độ; phương pháp phân tích điện hóa; phương...
Đang xem: 1180