Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1394 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục Chương I: Hiệu quả bắt đầu từ việc chọn đúng người tài để giao việc Chương II: Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục Lục: CHương I: Khuyến kích để công nhân viên vượt khỏi" chủ nghĩa bình quân" Chương II: Quản lý hiệu quả nhóm
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục: Chương I: Liên tục kết nối thông ti hiệu quả CHương II: Sát hạch hiệu quả công bằng, minh bạch
Ký hiệu xếp giá: 658.3125 P4388
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: mục tiêu, tạo động lực làm việc, kiểm tra hiệu suất làm việc, khắc phục thiếu sót và cải thiện hiệu suất làm việc, để trở thành người huấn luyện hiệu quả,...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Đ312PH
Quyển sách này trình bày những nội sung sau: để trở thành nhà quản lý thành công; Sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của nhân viên; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Khen thưởng kỉ luật công bằng;...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H200L
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: phát triển các kỹ năng nhân sự cơ bản, phát triển con người, tìm kiếm giải pháp, đánh giá và khen thưởng. Sách còn đưa ra 101 gợi ý và một bài tự đánh giá...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H200L
Cuốn sách này hướng dẫn quản lý nhóm, bao gồm nhiều lĩnh vực như xác định các kỹ năng để hoàn thành một dự án, xây dựng niềm tin giữa các cá nhân trong nhóm, và tối đa hóa hiệu quả thực hiện công...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Đ455TH
Nội dung cuốn sách này gồm có: Giới thiệu tổng quát về quản trị nguồn nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực và phân tích công việc; công tác tuyển dụng nhân viên; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Qu-L
Chương 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích công việc Chương 4: Quá trình tuyển dụng Chương 5: Trắc nghiệm và phỏng vấn Chương 6: Định...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H561H
Tập 2 giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.
Đang xem: 1532