Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2248 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.6NG527C
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Phát biểu toán học bài toán QHTT; Ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải bài toán QHTT; Phương pháp đơn hình; Dạng ma trận của phương pháp đơn...
Ký hiệu xếp giá: 512.5Qu-T
Bài 1: Quy hoạch tuyến tính Bài 2: Phát biểu toán học bài toán Quy hoạch tuyến tính Bài 3: Ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải bài toán Quy hoạch tuyến tính Bài 4: Phương pháp đơn hình Bài...
Ký hiệu xếp giá: 512.5Qu-T
Chương 1: Bài toán Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ
Ký hiệu xếp giá: 512.5Qu-T
Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Quy hoạch tuyến tính chứa tham số Chương 4: Bài toán vận tải Chương 5: Bài toán sản xuất đồng bộ
Ký hiệu xếp giá: 512.5Qu-T
Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng Pert
Ký hiệu xếp giá: 512.5Qu-T
Phần 1: Lý thuyết cơ bản và phương pháp đơn hình Phần 2: Các bài toán mạng Phần 3: Các thuật toán đa dạng
Ký hiệu xếp giá: 512.5Qu-T
Chương 0: Một số khái niệm trong đại số tuyến tính Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Phương pháp đơn hình Chương 3: Bài toán đối ngẫu Chương 4: Bài toán vận tải Chương 5: Bài toán sản...
Ký hiệu xếp giá: 519.607 1B510PH
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán tham số; Bài toán vận tải; Bài toán sản xuất đồng bộ.
Ký hiệu xếp giá: 519.607 6L250KH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán vận tải; Phương pháp sơ đồ mạng.
Ký hiệu xếp giá: 519.607 6L250KH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán vận tải.
Đang xem: 795