Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2763 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6B562
Contents: Toeic Format; 10 pratice tests; Toeic Vocabulary Exercises; Answer Key and Audio Scripts.
Ký hiệu xếp giá: 428.3Ta - L
CONTENTS Scope and Sequence iv Introduction vi Unit Lessons Plans 2 Unit 1:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Ta - L
CONTENTS Scope and Sequence iv Introduction vi Unit Lessons Plans 2 Unit 1:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Ta - L
CONTENTS Scope and Sequence iv Introduction vi Unit Lessons Plans 2 Unit 1:...
Ký hiệu xếp giá: 428.34C283t
Contens: School daze; Cross-cultural communication; I understand exactly what I think you said; Croosing the line; My slice of the pie; I said it my way; It's not easy being good; Scientifically...
Ký hiệu xếp giá: 428.34B4794t
Contents: Meetings and Greetings; Finding your way; A full life; It's raining; Cats and Dogs; To your health; A human rainbow; My hero; Get a job; All in the family; The future is now.
Ký hiệu xếp giá: 428.34G4756
Contents: The whole world is your classroom; Change and choice; This is who I am; Health: getting the most out of life; When sultures meet; What do you mean, throught and communication; Making...
Ký hiệu xếp giá: 428.34F811t
Contents: Small talk-not deep, but important; High-tech communication- a curse or a blessing; Humor-can laughter be the best medicine; academic dishonesty-how common is cheating; Exploring American...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6L872
Sách gồm 2 bài test phần nghe và 5 bài test phần đọc. Phần cuối sách là đáp án trả lời. Sách dùng kèm 1CD.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6L872
Sách gồm 20 bài đọc hiểu và 20 bài nghe. Các bài nghe luyện tập kỹ năng, thực hành giống như bài thi thật. Các bài đọc bao gồm nhiều điểm ngữ pháp thường xuyên có trong bài thi TOEIC.
Đang xem: 729