Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4350 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.111 D928h 2
Giới thiệu 10 bài học tiếng Trung Quốc (bài 11 đến bài 20) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.111 D928t 2
Bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập chia thành 6 cuốn. Trong Quyển thượng 3 tập 2 này giới thiệu 10 bài học (bài 1 đến bài 10) tiếng Trung Quốc theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá,...
Ký hiệu xếp giá: 495.111 D926h 3
Giới thiệu 13 bài học tiếng Trung Quốc (bài 14 đến bài 26) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.111 D928t 3
Giới thiệu 13 bài học tiếng Trung Quốc (bài 01 đến bài 13) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 K430D
Sách bao gồm các vấn đề: từ vựng, ngữ pháp, các mẫu văn phạm tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 N724 1
Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề là cuốn giáo trình tổng hợp căn bản có đầy đủ phiên âm Romaji, dịch tiếng Việt, giải thích từ vựng, chú thích ngữ pháp, phiên âm cách đọc Kanji của tất cả...
Ký hiệu xếp giá: 495.607 N724 2
Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề là cuốn giáo trình tổng hợp căn bản có đầy đủ phiên âm Romaji, dịch tiếng Việt, giải thích từ vựng, chú thích ngữ pháp, phiên âm cách đọc Kanji của tất cả...
Ký hiệu xếp giá: 495.607 GI-108TR
Giáo trình này gồm 06 quyển. Quyển 1 giúp người học nắm vững được những cách hàn huyên trong tiếng Nhật. Giáo trình nói về Vương Tiểu Bình cô sinh viên Trung Quốc đến Nhật du học, đưa vào bài học các...
Ký hiệu xếp giá: 495.607 GI-108TR
Giáo trình này gồm 06 quyển. Quyển 2 giúp nắm được cơ bản tỏng giao tiếp bằng tiếng Nhật. Giáo trình nói về Vương Tiểu Bình cô sinh viên Trung Quốc đến Nhật du học, đưa vào bài học các kiến thức,...
Ký hiệu xếp giá: 495.607 6 GI-108TR
Quyển bài tập này nhằm hệ thống lại kiến thức, kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức trong quyển "Giáo trình Tiếng Nhật mới: bài học 1". Nội dung trong quyển bài tập tương ứng với bài khóa, chứa đựng...
Đang xem: 896