Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2462 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 Su-L
Mục lục PART ONE: TRANSLATION TECHNIQUES PART TWO: TRANSLATION TEXTS PART THREE: SUGGESTED KEYS TO TRANSLATION TEXTS IN PART TWO PART FOUR: ENGLISH GRAMMAR- DIFFERENT PARTS OF SPEECH PART FIVE: E...
Ký hiệu xếp giá: 425 CAM
Mục lục Phần 1 : các thì hiện tại Phần 2 : các thì quá khứ Phần 3 : các thì tương lai Phần 4 : Sự phối hợp các thì Phần 5 : Động từ bất qui tắc
Ký hiệu xếp giá: 425 Cau
MỤC LỤC Chương 1: Đoạn câu Chương 2: Mệnh đề Chương 3: Câu Chương 4: Tổng quát về câu Đáp án Giải thích bài tập trắc nghiệm Sửa bài tập cổ điển
Ký hiệu xếp giá: 425 Ca-T
MỤC LỤC Chương 1: Cấu trúc Chương 2: Chức năng: dấu hiệu tường thuật Chương 3: Chức năng: điều muốn nói/thông điệp Chương 4: Những cách dùng khác của cấu trúc tường thuật Chương 5: Cách dùng
Ký hiệu xếp giá: 425 Ch-A
Bao gồm: 35 đề mục trình độ A. 35 đề mục trình độ B. 35 đề mục trình độ C. 2100 câu trắc nghiệm.
Ký hiệu xếp giá: 423.1 C400L
This book is the perfect language tool for intermediate language learners. You'll find all the words you need, defined clearle in full sentences.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R300C
This book includes topics: Back to school; Favorite people; Everyday things; Around town; Family and home; At school; Around the world; Teen time.
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R300C
This book includes topics: All about you and me; Our lives and routines; Sports and activities; My interests; Favorite Activities; Entertainment; What we eat; The natural world.
Đang xem: 407