Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
170 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332 C253
Brief contents: introduction and overview: the case for liberalization and some drawbacks; robust financial restraint; how interets rates changed under liberalization: a statistical review; financial...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 S699
Contents: The disappointment of defeat or the defeat of disappointment -- Tragedies, failures, and setbacks--the nature of adversity -- Societal barriers to recovery -- Corporate cultures as barriers...
Ký hiệu xếp giá: 647.95068 C8677f
Contents: the foodservice industry; Staff attributes, skills and knowledge; Food and beverage service areas and equipment; The menu, menu knowledge and accompaniments; Beverages: non-alcoholic and...
Ký hiệu xếp giá: 658.05 S782
This book includes: Information Systems in Perspective; Technology; Business Information Systems; Systems Development; Information Systems in Business and Society.
Ký hiệu xếp giá: 658.404 L673
Contens: An overview of project management -- The role of the project manager -- Planning the project -- Developing a mission, vision, goals, and objectives -- Using the work breakdown structure to...
Ký hiệu xếp giá: 658.403 W778
Contents: basic issues in integrated performance support; meeting today's challenges; preparing for tomorrow.
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1 Đ455T 2010
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị với những nội dung như phân tích quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, định giá bán......
Ký hiệu xếp giá: 004.6 P534G
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Kiến trúc cơ sở về mạng; Cơ sở về NetWare 5; Thiết kế Nowell Directory Services cho mạng NetWare 5; Vận hành và bảo trì NetWare 5; Việc quản trị NetWare 5;...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 J65
Contents: Part one FUNDAMENTALS: Globalizing markreting; Global competitive analysis; Global cultural analysis; Part two FOREIGN ENTRY: Global market research; Export expansion; Licensing,...
Ký hiệu xếp giá: 628.1682 B412g 1997
This book includes: introduction to ground water contamination; ground water hydrology; ground water flow and well mechanics; sources and types of groundwater contamination; hydrogeologic site...
Đang xem: 406