Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3402 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 512.020 76 Đa-C
Chương 1: Tập hợp, ánh xạ, quan hệ Chương 2: Nửa nhóm và nhóm Chương 3: Vành và trường Chương 4: Vành đa thức Chương 5: Đa thức trên các trường số
Ký hiệu xếp giá: 512.020 76 Đa-C
Chương 1: Tập hợp, ánh xạ, quan hệ Chương 2: Nửa nhóm và nhóm Chương 3: Vành và trường Chương 4: Vành đa thức Chương 5: Đa thức trên các trường số
Ký hiệu xếp giá: 530.1 Nh-K
Chương 1: Đối tượng và phương pháp của nhiệt động lực học và vật lý thống kê các cơ sở của lý thuyết xác suất Chương 2: Một số vấn đề cơ bản của nhiệt động lực học Chương 3: Thuyết động học chất khí...
Ký hiệu xếp giá: 511 To-H
Chương 1: Đại số logic Chương 2: Thuật toán Chương 3: Graph Chương 4: Đại số Boole
Ký hiệu xếp giá: 621.36 Co-Q
Chương 1: Công nghệ thông tin sợi quang Chương 2: Công nghệ hệ thống thông tin quang Chương 3: Khái quát kỹ thuật lắp đặt tuyến cáp Chương 4: Thiết kế cáp quang trung kế đường dài Chương 5: Thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13 Ca-H
Chương 1: Khái niệm về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ quay phổ hồng ngoại vá Raman Chương 3: Phương pháp phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân...
Ký hiệu xếp giá: 535 H100L
Tập sáu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, thuyết tương đối, sau đó là vật lý lượng tử, nguyên tử, hạt nhân và cuối cùng là năng lượng hạt nhân.
Ký hiệu xếp giá: 539.01 Da-L
I. Con đường của vật lý học II. Con đường đạo học phương Đông III. Các tương đồng
Ký hiệu xếp giá: 541 Ho-C
A1: Nguyên lý thứ nhất : Nhiệt hoá học A2: Nguyên lý thứ hai : Hoá thế A3: Cân bằng vật lý A4: Cân bằng hoá học A5: Áp dụng cho hệ chứa Oxi B1: Nghiên cứu cấu trúc của nước B2: Chất điện li B3: CẶp...
Ký hiệu xếp giá: 541 Ho-C
B8: Sự Oxi hoá - Khử C1: Các định luật thực nghiệm của động hoá học C2: Động học hình thức C3: Nghiên cứu thực nghiệm động học của hoá phản ứng C4: Cơ chế phản ứng C5: Xúc tác đồng thể C6: Xúc tác dị...
Đang xem: 1762