Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
230 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.02 Ki-T
Chương 1: Kinh tế lượng Chương 2: Lý thuyết phục vụ đám đông Chương 3: Lý thuyết quản lý dự trữ Chương 4: Mô hình cân đối liên ngành Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng
Ký hiệu xếp giá: 530.4 Y949l 1990
This book contains 15 chapters: exoerimental characteristics; thermodynamic quantities; model hamiltonials; degeneration and quasiaverages; methods of quasiaveraging; phenomenon of condensation;...
Ký hiệu xếp giá: 519.507 6 Th-K
PHẦN 1: BÀI GIẢNG Chương 1: Đối tượng nghên cứu của thống kê toán học Chương 2: Quá trình nghiên cứu của thống kê Chương 3: Phân tổ thống kê Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội Chương...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 Ly-H
Chương 1: Nhập môn thống kê học Chương 2: Điều tra thống kê Chương 3: Tổng hợp và trình bày số liệu thống kê Chương 4: Các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng Chương 5: Điều tra chọn mẫu Chương...
Ký hiệu xếp giá: 519.53 Ly-H
Chương 1: Giới thiệu môn học Chương 2: Thu thập và trình bày dữ liệu Chương 3: Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung Chương 4: Các đặc trưng đo lường độ phân tán Chương 5: Các khái niệm xác...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 PH105TH
Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên lý thống kê, phân tổ thống kê, tính một số chỉ tiêu thống kê mô tả và thống kê theo thời gian, dự báo trong thống kê, phân tích chỉ số,...
Ký hiệu xếp giá: 519.53 Ly-H
Phần 1. Lý thuyết xác xuất. Chương 0. Giải tích kết hợp và nhị thức Niutơn. Chương 1. Khái niệm về xác xuất. Chương 2. Lươc đồ Bernoulli và định lý...
Ký hiệu xếp giá: 531.202462 H6243m 2001
This book includes: General principles; Force vectors; Equilibrium of a particle; Force system resultants; Equilibrium of a rigid body; Structural analysics; Internal forces; Friction; Center of...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 N5767N2014
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 N5767N2012
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ...
Đang xem: 1359