Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2442 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540.01 Ho-C
MỞ ĐẦU: KHÍA NIỆM VỀ NHIỆT ĐỘNG HỌCVÀ ĐỘNG HOÁ HỌC Chương D.I: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và áp dụng vào hoá học Chương D.II: Nguyên lý thứ hai và nguyên lý thứ ba của nhiệt động học...
Ký hiệu xếp giá: 540.01 Ho-C
A: HOÁ HỌC VÀ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN B: CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ B1: Cấu tử chính của nguyên tử và mẫu nguyên tử B2: Cấu hình đĩện tử của nguyên tử nhiều phân tử B3: Bảng phân loại tùần hoàn C: LIÊN KẾT...
Ký hiệu xếp giá: 378.1 H561D
Sách giới thiệu những văn bản pháp luật hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra trong các trường đại học, cao đẳng, bao gồm: nghị định số 41/2005/NĐ-CP, 136/2006/NĐ-CP; quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT,...
Ký hiệu xếp giá: 160.01 To-H
Chương I : Đặc điểm đối tượng và phương pháp của logic học Chương II : Khái niệm. Chương III : Phán đoán. Chương IV : Các quy luật cơ bản của tư duy hình thức Suy luận. Chương V : Suy luận...
Ký hiệu xếp giá: 160.01 Lô-H
Chương I : Đối tượng và ý nghĩa của lôgích học. Chương II : Khái niệm. Chương III : Phán đoán. Chương IV : Các quy luật cơ bản của tư duy hình thức Suy luận. Chương V : Suy luận Chương VI :...
Ký hiệu xếp giá: 160.01 Lô-H
Chương I : Đại cương về Lôgích học. Chương II : Các quy luật cơ bản của tư duy . Chương III : Khái niệm. Chương IV : Phán đoán. Chương V : Suy luận. Chương VI : Giả thuyết, chứng minh và...
Ký hiệu xếp giá: 111 TK
Phần I : Chương I : BẢn chất của mỹ học Phần II : Khách thể của thẩm mỹ Chương II : Bản chất của cái đẹp Chương III : Bản chất vái hài kịch CHương IV : BẢn chất cái bi kịch Chương V : Bản chất cái...
Ký hiệu xếp giá: 536.7 Nh-H
1. Mở đầu nhiệt động học 2. Các hệ khí 3. Tĩnh học các chất lưu 4. Khuếch tán các hạt 5. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học: Cân bằng năng lượng 6. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học 7. Nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 536.7 Nh-H
1. Mở đầu nhiệt động học 2. Các hệ khí 3. Tĩnh học các chất lưu 4. Khuếch tán các hạt 5. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học: Cân bằng năng lượng 6. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học 7. Nghiên...
Ký hiệu xếp giá: 378.107 2 NH556TH
Đây là một báo cáo phân tích về những vấn đề thực tế khi xây dựng các trường đại học nghiên cứu trong bối cảnh toàn cầu. Những trường đại học chú trọng vào công tác nghiên cứu là những cơ sở đặc...
Đang xem: 1105