Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
809 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 570.071 PH300L
Chủ đề: Sinh học
Tập 2 cuốn sách trình bày những vấn đề sau: sinh lý học, nguồn gốc và tính đa dạng của sự sống, sinh thái học.
Ký hiệu xếp giá: 529.3 L698
Sách gồm hai phần: biểu lịch 1950-2050, 12 con giáp và văn hóa cổ phương Đông.
Ký hiệu xếp giá: 515 NG527Đ
Chủ đề: Toán giải tích
Bộ sách gồm ba tập, trình bày những khái niệm cơ bản của đại số và giải tích toán học, chứng minh các định lý. Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt với các định nghĩa chính, các định lý và các công thức chủ yếu và phần bài tập kèm theo đáp số và gợi ý. Tập hai gồm có các nội dung: số thực, hàm số...
Ký hiệu xếp giá: 515.076 NG527Đ
Quyển bài tập này trình bày lới giải của các bài tập đã ra trong quyển "Toán học cao cấp - tập hai: phép tính giải tích một biến số" của tác giả Nguyễn Đình Trí, vv ... và bổ sung một số bài tập khác.
Ký hiệu xếp giá: 512.14 NG527Đ
Tập một trình bày những vấn đề sau: tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số - số phức - đa thức và phân tích hữu tỉ, ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính, hình học giải tích, không gian vectơ - không gian euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng của toán tử tuyến tính, dạng toàn...
Ký hiệu xếp giá: 515 NG527Đ
Chủ đề: Toán giải tích
Tập ba trình bày những nội dung sau: hàm số nhiều biến số, ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân.
Ký hiệu xếp giá: 512.140 76 NG527Đ
Quyển bài tập này trình bày phần bài giải và hướng dẫn cách giải các bài tập đã ra ở cuốn 'Toán học cao cấp - Tập ba" tác giả Nguyễn Đình Trí, ..
Ký hiệu xếp giá: 512.140 76 NG527Đ
Quyển bài tập này phần bài giải và hướng dẫn cách giải các bài tập đã ra ở quyển "Toán học cao cấp - tập 1" tác giả Nguyễn Đình Trí, ...
Ký hiệu xếp giá: 537.01 H100L
Chủ đề: Điện học
Tập này trình bày những vấn đề sau: điện tích, điện trường, định luật Gauss, điện thế, điện dung, dòng điện và điện trở, mạch điện. Mỗi chương bao gồm phần nội dung lý thuyết, ôn tập và tóm tắt, câu hỏi, các bài toán mẫu, các chiến thuật giải bài toán, các câu hỏi, bài tập và bài toán.
Ký hiệu xếp giá: 572 PH104TH
Chủ đề: Hoá sinh học
Nội dung của quyển sách bao gồm: Protein; Axit nucleic; Xacarit; Lipit; Vitamin; Enzim; Hoocmon; khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng; trao đổi Xacarit; trao đổi Lipit; trao đổi Protein; trao đổi Axit nucleic; mối quan hệ giữa các quá trình trao đổi Xacarit, Lipit, Protein và...
Đang xem: 1508