Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
105 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.702 Mo-T
Phần 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Môi trường không khí Chương 3: Môi trường đất Chương 4: Môi trường nước phần 2: Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chương...
Ký hiệu xếp giá: 354.307 1 M452TR
Cuốn sách giới thiệu các kiến thức về những vấn đề môi trường trên thế giới và trong nước, cũng như phương pháp luận tiếp cận và các hình thức thực hiện lồng ghép, tích hợp khối kiến thức bảo về môi...
Ký hiệu xếp giá: 658.478 W615
This book provides an overview of contingency operrations- including its components and a thorough treatment of the administration of the planning process for incident response, disaster recovery,...
Ký hiệu xếp giá: 005.8 W615p
This book provides a broad review of the entrire field of infomation security, background on many related elements, and enough detail to faciliate an understanding of the topic as a whole. The book...
Ký hiệu xếp giá: 363.795 97 Qu-T
1. Hệ thống quản lý môi trường - Quy định với hướng dẫn sử dụng 2. Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ 3. Hướng dẫn đánh giá môi trường - nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 005.8 G825
This book is a programmer's guide to developing secure code. It was Written from a developer's perspective to help pthers enter into the dynamic field of software construction. The information and...
Ký hiệu xếp giá: 005.8 C565 2007
Brief Contents: Introduction to Security; Destop Security; Internet Security; Personal Security; Network Security; Enterprise Security.
Ký hiệu xếp giá: 005.8 C565s
Table of Contents: New Challenges in Security; Network and Communication Defenses; Desktop Security; Internet Security; Microsoft Windows Vista Security.
Ký hiệu xếp giá: 005.8 C565
Contents: Information Security Fundamentals; Attackers and Their Attacks; Security Basics; Security Baselines; Securing the Network Infrastructure; Web Security; Protecting Advanced Communications;...
Ký hiệu xếp giá: 755.14 Si-T
Chương 1: Đại cương về sinh thái học Chương 2: Hệ sinh thái Chương 3: Các quy luật sinh thái học Chương 4: Các vòng tuần hoàn sinh học Chương 5: Sinh thái học nguồn nước Chương 6: Sinh thái học trong...
Đang xem: 107