Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
699 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 663NG527Đ
Cuốn sách này gồm có những phần chính sau: Tình hình sản xuất và sử dụng cồn, rượu ở nước ta và trên thế giới; Nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn; Công nghệ sản xuất cồn etylic; Kiểm tra sản xuất;...
Ký hiệu xếp giá: 663.1Ng-T
Mục lục Phần I: Tình hình sản xuất và sử dụng cồn rượu ở nước ta và trên thế giới Phần II: Nguyên liệu dùng trong sản xuất cồn Phần III: Côn nghệ sản xuất cồn etylic Phần Thứ IV: Kiểm tra sản xuất
Ký hiệu xếp giá: 661H531K
Cuốn sách này cung cấp các kiến thức cơ bản về màu sắc, các hệ thống so màu và những nguyên tắc của việc phối trộn màu. Đồng thời cung cấp các kiến thức tổng quát về các phương pháp sản xuất các hợp...
Ký hiệu xếp giá: 663.4Malt
Phần 1: Nguyên liêu sản xuất Bia Phần 2: Công nghệ sản xuất Malt Phần 3: Công nghệ sản xuất Bia
Ký hiệu xếp giá: 664.64NG527TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về mì chính; các phương pháp sản xuất mì chính; sản xuất mì chính bằng phương pháp thủy phân; nghiên cứu hoàn chỉnh sản xuất mì chính theo...
Ký hiệu xếp giá: 660.6Co-H
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Sinh học tế bào Chương 3: Sinh học phân tử Chương 4: Di truyền và biến dị Chương 5: Kỹ thuật di truyền Chương 6: Công nghệ tế bào Chương 7: Công nghệ vi sinh vật Chương 8:...
Ký hiệu xếp giá: 660.6P535c 2010
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: tế bào và mô động vật, nuôi cấy tế bào động vật, công nghệ hỗ trợ sinh sản, công nghệ tạo dòng vô tính, tế bào gốc, động vật biến đổi gen, công nghệ sinh...
Ký hiệu xếp giá: 660.6NG527NH
Nội dung của quyển sách gồm 03 phần chính là sinh học phân tử, sinh học tế bào và cơ sở phân tử và tế bào của công nghệ gen và công nghệ tế bào.
Ký hiệu xếp giá: 660.6V500V
Nội dung của quyển sách gồm 02 phần chính là công nghệ tế bào thực vật và công nghệ tế bào động vật.
Đang xem: 798