Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
121 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.049H645
This book includes: Part 1: Introduction and overview: Globalization Part 2: Country factors: National differences in political economy Part 3: The global trade and investment environment:...
Ký hiệu xếp giá: 168.01Lo-L
Phần I : Các quy luật và hình thức cơ bản của tư duy. Phần II : Các trườgn hợp ranh luận. Phần phụ lục.
Ký hiệu xếp giá: 343.072L504C
Sách trình bày Luật cạnh tranh số 27/2004/QH111 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03-12-2004.
Ký hiệu xếp giá: 658.049B8148M
Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thành công, đồng thới cung cấp những hệ thống và giải pháp giúp bạn quản lý những mạng lưới quan hệ và đội ngũ trên phạm vi toàn cầu. Cuốn sách cũng...
Ký hiệu xếp giá: 658.401NG527H
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích môi trường bên trong; sứ mạng và mục tiêu; chiến lược cấp công ty; chiến lược cấp kinh...
Ký hiệu xếp giá: 895.63T100A
Ký hiệu xếp giá: 895.63T100A
Đang xem: 1248