Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
370 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.5 G311
Brief Contents: Forecasting; Waiting Lines; Supply Chain Management; Quality Control; Project Management; Facility Location; Aggregate Scheduling.
Ký hiệu xếp giá: 658.5 R89
Brief contents: Introduction; Product Planning and Competitive Priorities; Forecasting; Process Design; Technological Choices; Work Measurement; Capacity and Maintenance; Location; Layout; Materials...
Ký hiệu xếp giá: 338.21 NK04KT2-08
CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG- LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT-...
Ký hiệu xếp giá: 658.503 TK
Mục Lục CHương I: Xây dựng mục tiêu hiệu quả các công cụ việc sản xuất Chương II: Quy hoạch và thiết kế sản xuất
Ký hiệu xếp giá: 658.51 TK
Mục lục Chương I: Quản lý hiệu quả sản xuất của công nhân viên CHương II: TỐi ưu hóa dây chuyền công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất
Ký hiệu xếp giá: 658.562 TK
Mục Lục Chương I: Quản lý mua hàng Chương II: Quản lý chất lượng
Ký hiệu xếp giá: 658.5 C469
Brief contents: role of production and operations management in a changing business world; useful basic tools; imperatives of quality and productivity; supply chain management; spatial decisions in...
Ký hiệu xếp giá: 658.57 Vu-H
Mục lục Phần I: Khái niệm về quản lý đổi mới Chương I: Giới thiệu Chương II: Quản lý đổi mới trong các công ty Chương III: Chiến lược kinh doanh và kiến thức tổ chức Phần II: Triển khai sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 Qu-X
Chương 1: Những vấn đề chung của quản lý sản xuất Chương 2: Phân loại sản xuất Chương 3: Mã hoá và phân loại sản phẩm Chương 4: Dự báo mức bán sản phẩm Chương 5: quản lý dự trữ Chương 6: Tổ chức sản...
Ký hiệu xếp giá: 658.5 NG527V
Sách bao gồm những nội dung chính sau: quản trị vận hành, quản trị chất lượng của các hoạt động cạnh tranh, các hoạt động thực hiện quyết định, sự dự báo, các phương pháp thống kê, phân tích tài...
Đang xem: 663