Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
277 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.049H1114G
Trình bày tổng quan về kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh quốc tế, đồng thời trình bày những nội dung về quản trị công ty kinh doanh quốc tế. Giáo trình đưa ra những kiến thức sâu hơn, cao hơn...
Ký hiệu xếp giá: 382N5768G
Trình bày những vấn đề chung nhất về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc tế, các phương thức, chiến thuật và kỹ năng đàm phán thương mại quốc tế, các giai đoạn và kế...
Ký hiệu xếp giá: 174.4N5766G
Trình bày những khái niệm liên quan đến đạo đức kinh doanh, văn hóa công ty, trách nhiệm xã hội, thương hiệu và sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Đồng thời cũng giải thích nguồn...
Ký hiệu xếp giá: 658.45H407V 2012
Trình bày những kiến thức và kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường kinh doanh năng động và toàn cầu hóa; giúp người học nắm bắt được bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh và những...
Ký hiệu xếp giá: 658.049P534G
Sách gồm 5 chương: tổng quan về Kinh doanh quốc tế; sự khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc gia; môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu; cChiến lược kinh doanh quốc tế; các phương thức thâm...
Ký hiệu xếp giá: 650.072L250C 2012
Cuốn sách trình bày các vấn đề về phương pháp công cụ, nghiệp vụ và kỹ năng nghiên cứu như: Quá trình nghiên cứu kinh doanh, đạo đức trong nghiên cứu kinh doanh, đề xuất và thiết kế nghiên cứu, thu...
Ký hiệu xếp giá: 658.403Đ455TH
Chủ đề: Kinh doanh
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích, tiến trình tổ chức phân tích, vận dụng các công cụ phân tích kinh tế, đánh giá tình hình kinh doanh ở từng khâu, từng giai đoạn của...
Ký hiệu xếp giá: 658.15NG527V 2013
Cuốn sách trình bày nội dung lý luận liên quan đến môn học. Trình bày các ảnh hưởng của các hoạt động kinh doanh hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính mà doanh nghiệp tiến hành tác động đến tình...
Ký hiệu xếp giá: 343.07G434 2016
Trình bày những vấn đề lý luận về các mô hình tổ chức kinh doanh và giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Phân tích pháp luật thực định về các loại hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam và việc...
Ký hiệu xếp giá: 658.401GI-108T 2013
Giáo trình chuyên nghiên cứu về các chiến lược và chính sách trong quản trị kinh doanh, nó được thể hiện toàn cầu hóa trong nền kinh tế đa phương. Giáo trình thể hiện những nội dung sau: những điều...
Đang xem: 1237