Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
301 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 NG527TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Nhập môn marketing; môi trường marketing; nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân; nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức; phân khúc...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: những vấn đề cơ bản về Marketing Chương 2: Thị trường trong hoạt động Marheting Chương 3: Nghiên cứu Marketing Chương 4: Marketing chiến lược Chương 5: Chính sách sản phẩm trong hoạt động...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Cơ sở xã hội của Marketing - Thoả mãn nhu cầu của con người Chương 2: Quản trị Marketing Chương 3: Hệ thống nghiên cứu và thông tin Marketing Chương 4: Môi trường marketing Chương 5: Thị...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Khái niệm về Marketing Chương 2: Phân khúc thị trường và Marketing hỗn hợp Chương 3: Nghiên cứu tiếp thị Chương 4: Nghiên cứu người tiêu dùng Chương 5: Chiến lược tiếp thị Chương 6: Chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 S5185
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, quan niệm về marketing, xây dựng marketing, hiểu rõ khách hàng, đánh giá và quản lý giá trị cảm nhận ...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Nhập môn Marketing Chương 2: Môi trường Marketing Chương 3: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân Chương 4: Nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức Chương 5: Phân khúc thị...
Ký hiệu xếp giá: 338.47910688 M4788m
Contents: positioning marketing communications for tourism and hospitality; communications theory and applications; the marketing communications environment; consumer roles in marketing...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 V986M
Cung cấp những tài liệu tham khảo ban đầu về marketing áp dụng cho các tổ chức công cộng: khái quát về dịch vụ và quản lý dịch vụ công cộng; đặc điểm, môi trường, chiến lược phát triển của marketing...
Ký hiệu xếp giá: 658.84 Ma-D
Chủ đề: Marketing
Chương 1: Khía niệm vai trò , chh71c năng và phân loại Marketing Chương 2: Nghiên cứu và dự báo thị trường Chương 3: Chiến lược Marketing của doanh nghiệp Chương 4: Chính sách sản phẩm Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 K1892
Bàn về sự vận hành của môi trường kinh doanh năng động ở châu Á. Thảo luận về sự biến đổi của những yếu tố cốt lõi của marketing, đặc biệt là dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ số đang...
Đang xem: 5230