Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
769 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.155 G913
This book includes: Foundation Concepts; Fudamental Costing and Control; Advanced Costing and Control; Decision Making.
Ký hiệu xếp giá: 658.155 2 H656
Brief Contents: Setting the Strategic Foundation; Acitvity-Based Management; Process Costing and Cost Allocation; Planning and Decision Making; Evaluating and Managing Performance.
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Excel
Bài 1: Chuẩn bị danh mục Bài 2: Số liệu phát sinh Bài 3: Phân tích theo tháng Bài 4: Thiết kế User Form Bài 5: Nhập chứng từ Bài 6: Thu chi - nhập xuất Bài 7: Tiêu thụ - công nợ Bài 8: Tổng hợp -...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 NG527TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về Microsoft Exel, tổng quan về Excel kế toán, thực hành Excel kế toán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, bảng dữ liệu - table, biểu mẫu, vấn tin, báo cáo.
Ký hiệu xếp giá: 657 F491
Chủ đề: Accounting; Kế toán
With the fifteenth edition of Financial and Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, the Williams author team continues to be a solid foundation for students who are learning basic...
Ký hiệu xếp giá: 657 F491
Chủ đề: Accounting; Kế toán
Brief contents: Accounting: INformation for Decision Making; Basic Finacial Statements; The Accounting Cycle: Capturing Economic Events, Accruals and Deferrals, Reporting Financial Results;...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 T858
Contents: Introduction to Financial Accounting; Measuring and Evaluating Financial Position and Financial Performance; The Double-entry System; Record - Keeping; Revenue and Expense Recognition in...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 TR120V
Sách giới thiệu tổng quát các khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính của Mỹ, bao gồm các nội dung chính sau: Môi trường kế toán, mô hình kế toán cơ bản, kế toán trong công ty thương mại, kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 657 F491
Chủ đề: Accounting; Kế toán
Brief Contents :Accounting: information for Decision Making; Basic Financial Statements; The Accounting Cycle: Caturing Economic Events, Accruals and Deferrals, Reporting Financial Rentals....
Ký hiệu xếp giá: 657 N374
This revision of Principles of Accounting is the most significant in the book's long history. The substantial changes we have made meet the needs of today's student, who not only face a business...
Đang xem: 2599